نویسنده = الهام سادات موسوی‌زاده نوقابی
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از پذیرش بانکداری تلفن همراه(مطالعه موردی: بانک ملی، سپه و صادرات)

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 64-77

الهام سادات موسوی‌زاده نوقابی؛ مرضیه یارعلی؛ عقیل کوراوند