نویسنده = بیتا رحیمی بدر
شناسایی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران در راستای الحاق به WTO

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 1-15

بیتا رحیمی بدر؛ محمد راستی؛ میرهادی سیدی


معرفی متدولوژی تعیین کالاهای خاص بخش کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-17

میترا رحمانی؛ بیتا رحیمی بدر