نویسنده = سید مهدی فاطمی خوراسگانی
مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 25-50

10.22034/bs.2022.247020

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ سید مهدی فاطمی خوراسگانی