نویسنده = الهام مفتح زاده
طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247026

مهرداد کیانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ الهام مفتح زاده؛ فاطمه زمزم