نویسنده = محمدرضا خویی اسکویی
تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247034

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی