نویسنده = عبدالهادی درزیان عزیزی
بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 44-59

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج‌اله رحیمی؛ سیده مهناز موسوی