نویسنده = محمد راستی
تعهدات آزادسازی خدمات مخابرات در WTO: تجربه کشورهای ملحق‌شده

دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 87-98

محمد راستی


شناسایی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران در راستای الحاق به WTO

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 1-15

بیتا رحیمی بدر؛ محمد راستی؛ میرهادی سیدی


بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه تعهدات خدمات خرده‌فروشی

دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 16-28

محمد راستی؛ محسن صادقی


بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 22-36

محمد راستی؛ میترا نصیری؛ محمدحسن زارع