دوره و شماره: دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

1. اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا

صفحه 1-30

مسعود افشاری مفرد؛ حامد عادلی نیک؛ محمد شیخ علیشاهی


پژوهشی - موردی

2. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته

صفحه 31-42

مهدیه ساعی؛ حسین مرادی شهر بابک


پژوهشی - کاربردی

3. ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق

صفحه 43-56

زهره کاظمی؛ حسین معینی؛ حانیه ذاکری نیا


مقاله پژوهشی

5. تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری

صفحه 71-84

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ سعیده عزیزخواه