دوره و شماره: دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-128 

مروری

7. شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران

صفحه 105-115

زهرا آقاجانی؛ الناز میاندوآبچی