دوره و شماره: دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

1. عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

صفحه 1-24

سیامک محمدی سرخه لیژهء؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مقصود امیری؛ امیر بیات ترک