دوره و شماره: دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-90 

علمی- ترویجی

1. تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات برعملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

صفحه 1-14

سهیل سرمدسعیدی؛ بهروز قاسمی؛ خدیجه وجدی؛ صمد نجفی‌مجد


4. بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی

صفحه 44-59

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج‌اله رحیمی؛ سیده مهناز موسوی