دوره و شماره: دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-115