دوره و شماره: دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-106