دوره و شماره: دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 1-93