نویسنده = میرابی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 11-23

زهرا احمدی؛ وحیدرضا میرابی