نویسنده = فراقیان، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان‌ها

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 70-81

علی شائمی؛ سمیه صالحی؛ مرضیه خیرمند؛ حمید فراقیان