نویسنده = سنجریان، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان)

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 29-39

سیدسعید میرواحدی؛ محمدتقی طغرایی؛ زهرا سنجریان