شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 پیام نورهرزمزگان واحد بین المللی کیش، تهران ، ایران

10.22034/bs.2022.1971321.2663

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات می‌باشد. تاثیر بازآفرینی شغلی می‎تواند بسیار زیاد باشد و تاثیراتی همچون پایداری، انعطاف پذیری، مشارکت و عملکرد در کسب و کار. در واقع کنترل بیشتر بر وظایف و بهره گیری از نقاط قوت و تجربیات منحصر به فرد کارکنان به آنها کمک خواهد کرد تا در کار هایشان پیشرفت کنند و احساس رضایت، اعتماد به نفس و شادی داشته باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها پژوهشی توصیفی ‌است.
برای تجزیه‌وتحلیل از روش تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده ‌شده است. جامعة آماری این پژوهش کارشناسان بازاریابی در بخش صادرات در شرکت زر ماکارون به تعداد 210 هستند. بنابراین، روش نمونه‌گیری در دسترس است که باتوجه ‌به معلوم ‌بودن جامعة آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95/0، براساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر مشخص شده است. با‌توجه‌ به پیمایشی ‌بودن پژوهش برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.
ابتدا براساس مبانی نظری مدل مفهومی طراحی شد که طبق چهارچوب نظری سه متغیر شخصیت فعال، ابتکار شخصی و معناداری کار بر بازاآفرینی شغلی موثر قلمداد شدند. سپس نتایج بخش تحلیلی نشان داد شخصیت فعال بر بازآفرینی شغلی تأثیر معنادار دارد. ابتکار شخصی بر بازآفرینی شغلی تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the job crafting of marketing employees in the export department of Zar Macaroon Company

نویسندگان [English]

  • Saeid Farjam 1
  • leyla rahdar 2
1 Assistant Professor of Business Management Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Payam Noor Hormozgan Kish International Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

. The impact of job re-creation can be very high and impacts such as stability, flexibility, participation and performance in business. In fact, having more control over tasks and taking advantage of the unique strengths and experiences of employees will help them to progress in their work and feel satisfied, confident and happy.The present study is a descriptive research in terms of applied purpose and in terms of data collection.
Method:Structural equation modeling technique has been used for analysis. The statistical population of this research is 210 marketing experts in the export sector in Zar Macaroni Company. Therefore, sampling method is available that due to the uncertainty of the statistical population, the sample size with a confidence level of 0.95, based on the Cochran's formula of 132 people has been determined. Due to the survey and the lack of research, a questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was first confirmed through content validity, then through convergent and divergent validity. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient.
Results: First, a conceptual model was designed based on the theoretical foundations, which according to the theoretical framework, the three variables of active personality, personal initiative and work significance were considered effective on job re-creation. Then, the results of the analytical section showed that active personality has a significant effect on Job re-creation. Personal initiative has a significant effect on job creation. Meaningfulness of work has a significant effect on job re-creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job crafting
  • marketing staff، export

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آذر 1401