شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی.دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی.دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی .دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بین‌الملل و نیز مدیران شرکت‌های تولیدکننده کودهای ارگانیک که در بازارهای خارجی فعالیت دارند. این تحقیق به لحاظ استراتژی، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد‌گذاری باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی روش‌ها شده است. در بخش کمی نیز به‌منظور رتبه‌بندی روش‌های شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها مدلی شناسایی شده که روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی را ارائه می‌نماید. بر این اساس دو راهبرد کلی مشارکت در سرمایه‌گذاری (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم) و عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری (شامل موافقت‌نامه‌های قراردادی و صادرات) به‌عنوان روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی شناسایی شده است. با توجه به نتایج در بخش کمی نیز صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، قرارداد همکاری، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری مشترک، مالکیت کامل و اعطای امتیاز به ترتیب مهم‌ترین روش‌های اصلی ورود به بازارهای بین‌المللی هستند.

کلیدواژه‌ها


آنسلم، استراس و جولیت کوربین (1393)، «اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها»، مترجم: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
احمدیان، علی‌اشرف و مهرداد پارسامنش (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 77، صفحه 1-15.
اسماعیل‌پور، حسن (1394)، «مدیریت بازاریابی بین‌المللی»، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ یازدهم.
امیر عضدی، احمد؛ حمید محمدی و  محمد قاسمی  (1392)، «پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی_‌تطبیقی فازی_عصبی (ANFIS)»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 21، شماره 82.
بنی‌هاشمی، سیدعلی و مهدی ثقفی (1395)، «تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 14، شماره 77، صفحه 16-28.
دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، صفحه 69 تا 97.
روستا، احمد؛ عبدالحمید ابراهیمی و داور ونوس (1391)، «مدیریت بازاریابی»، تهران: انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.
سخدری، کمال؛ بابک ضیاء و فاطمه جوهریان‌زاده  (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها»، توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، صفحه 631-648.
سرمدسعیدی، سهیل؛ بهروز قاسمی؛ خدیجه وجدی و صمد نجفی‌مجد  (1394)، «تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات برعملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 13، شماره 72، صفحه 1-14.
طبیبی، محمدرضا؛ میثم شیرخدایی و نسیم صیداحمدی (1394)، «اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف‌پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری FANP»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 2، صفحه 37-52.
کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1394)، «اصول بازاریابی»، مترجم: بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آتروپات، چاپ بیست و دوم.
کهنسال، محمدرضا و امیر دادرس‌مقدم (1394)، «عوامل مؤثر بر رشد بخش‌های مختلف با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 23، شماره 91.
مدیری، محمود؛ معصومه شکیبایی‌ثابت و حسن رنگریز (1393)، «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (F-MCDM)»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 18، صفحه 49-62.
مصلح، عبدالمجید؛ منیجه بحرینی‌زاده و سمیرا کریمی قهفرخی (1395)، «تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 4، صفحه 125-140.
مصلح، عبدالمجید و محمودرضا سعیدی (1394)، «بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی»، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 3، صفحه 1-20.
میرابی، وحیدرضا و سهیل سرمد (1382)، «مدیریت بازاریابی بین‌الملل در هزاره سوم»، تهران: نشر اندیشه‌های گوهر بار، چاپ اول.
Albaum, Gerald; Duerr, Edwin (2011), International Marketing and Export Management, Prentice Hall, 7th Edition.
Baena, Verónica; Cerviño, Julio (2015), New criteria to select foreign entry mode choice of global franchise chains into emerging markets, Social and Behavioral Sciences, Volume 175, Pages 260-267.
Grazzi, Marco; Tomasi, Chiara (2016), Indirect exporters and importers, Review of World Economics, Volume 152, Issue 2, pp 251-281.
Hessels, Jolanda; Terjesen, Siri (2010), Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices, Small Business Economics, Volume 34, Issue 2, pp 203-220.
Hollender, Lina; Zapkau, Florian B.; Schwens, Christian (2017), "SME foreign market entry mode choice and foreign venture performance: The moderating effect of international experience and product adaptation", International Business Review, Volume 26, Issue 2, Pages 250-263.
Katsikea, Evangelia; Theodosiou, Marios; Perdikis, Nick; Kehagias, John (2011), "The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment", Journal of World Business, Volume 46, Issue 2, Pages 221-233.
Kumar, V; Subramaniam, Velavan (1997),  "A Contingency Framework for the Mode of Entry Decision", Journal of World Business, Volume 32, Issue 1, Pages 53-72.
Laufs, Katharina; Schwens, Christian (2014), "Foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: A systematic review and future research agenda", International Business Review, Volume 23, Issue 6, Pages 1109-1126.
Li, Tiger (2003), "Reviving Traditions in Research on International Market Entry", Advances in International Marketing, Volume 14, pp. 1-8.
Martínez-Zarzoso, Inmaculada; Johannsen, Florian (2016), What explains indirect exports of goods and services in Eastern Europe and Central Asia?, Empirica, DOI: 10.1007/s10663-016-9361-3, pp 1-27.
Navarro-García, Antonio; Arenas-Gaitán, Jorge; Rondán-Cataluña, F. Javier; Rey-Moreno, Manuel (2015), "Global model of export performance: Moderator role of export department", Journal of Business Research, Volume 69, Issue 5, Pages 1880-1886.
Papadopoulos, Nicolas; Martı´n, Oscar Martı´n (2010), "Toward a model of the relationship between internationalization and export performance", International Business Review, Volume 19, Issue 4, Pages 388-406.
Skarmeas, Dionysis; Lisboa, Ana; Saridakis, Charalampos (2016), "Export performance as a function of market learning capabilities and intrapreneurship: SEM and FsQCA findings", Journal of Business Research, Volume 69, Issue 11, Pages 5342-5347.
Sousa, Carlos M.P.; Tan, Qun (2015), "Exit from a foreign market: Do poor performance, strategic fit, cultural distance, and international experience matter?" Journal of International Marketing, Vol. 23, No. 4, pp. 84-104.
Surdu, Irina; Mellahi, Kamel (2015), "Theoretical foundations of equity based foreign market entry decisions": A review of the literature and recommendations for future research, International Business Review, Volume 25, Issue 5, Pages 1169-1184.
دوره 18، شماره 100 - شماره پیاپی 100
فروردین و اردیبهشت 1399
صفحه 77-90
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399