بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت‌های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه شاهد

چکیده

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت‌های بازاریابی بین‌الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت‌های بین‌المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت‌های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت‌های نمونه صادراتی در بخش‌های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین‌المللی است. داده‌های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های جامعه تحقیق به‌دست آمده و روایی پرسش‌نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی‌های نرم‌افزار spss می‌باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


حسینی، میرزاحسن (1383)، «بازاریابی‌ بین‌الملل»، چاپ دهم، تهران، دانشگاه پیام‌نور.
حقیقی، محمد (1391)، «بازرگانی بین‌الملل (نظریه‌ها و کاربردها)»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
محمودیان، محمود؛  امیررضا روحانی؛ علی هاشمزهی و مجتبی کریمیان (1394)، «عوامل مؤثر در انتخاب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 12، تابستان 94، صص 97 تا 122.
Aaby, N. & Slater, S. F. (1989), “Management influences on export performance: a review of the empirical literature vol. 6, no. 4, pp. 7-26. 1978-88”, International Marketing Review,
Albaum, G., Strandskov, J. and Duerr, E. 1998. International marketing and export management Bianchi, C., & Mathews, S. (2016), “Internet marketing and export market growth in Chile”. Journal of Business Research, 69(2), 426-434.
Angelides, M. C. (1997), “Implementing the Internet for business: A global marketing opportunity”. International Journal of Information Management, 17(6), 405-419.
Arenius, P., Sasi, V., & Gabrielsson, M. (2005), “Rapid internationalisation enabled by the Internet: The case of a knowledge intensive company”. Journal of International Entrepreneurship, 3(4), 279-290.
 Aspelund, A., & Moen, Ø. (2004), “Internationalization of small high-tech firms: the role of information technology”. Journal of Eeromarketing, 13(2-3), 85-105.
Bennett, R. (1997), “Export marketing and the Internet: experiences of web site use and perceptions of export barriers among UK businesses”, International Marketing Review, vol. 14, no. 5, pp. 324-344.
Bianchi, C., & Mathews, S. (2016), “Internet marketing and export market growth in Chile”. Journal of Business Research, 69(2), 426-434.
Borcuch, A., Piłat-Borcuch, M., & Świerczyńska-Kaczor, U. (2014), “The Influence of the Internet on globalization process”. Journal of Economics and Business Research, 18(1), 118-129.
Bouquet, C. (2004), “Building global mindsets: An attention-based perspective”. Springer.
Cadogan, J. W. (2012), “International marketing, strategic orientations and business success: Reflections on the path ahead”. International Marketing Review, 29(4), 340-348.
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2009), “Internet marketing: strategy, implementation and practice”. Pearson Education.
Davis, P. S., & Harveston, P. D. (2000), “Internationalization and organizational growth: The impact of Internet usage and technology involvement among entrepreneur-led family businesses”. Family Business Review, 13(2), 107-120.
Dunt, E.S. and Harper, I. R. (2002), “E-Commerce and the Australian economy”, The Economic Record, vol. 78, no. 242, pp. 327-342.
Eid, R., & Trueman, M. (2002), “The Internet: New international marketing issues”. Management Research News, 25(12), 54-67.
Farhoomand, A. and Lovelock, P. (2001), Global E-Commerce: Texts and Cases, PrenticeHall, Singapore.
Freund, C. L., & Weinhold, D. (2004), “The effect of the Internet on international trade”. Journal of international economics, 62(1), 171-189.
Frishammar, J., & Andersson, S. (2009), “The overestimated role of strategic orientations for international performance in smaller firms”. Journal of international entrepreneurship, 7(1), 57-77.
Gibbs, J. L., & Kraemer, K. L. (2004), “A cross‐country investigation of the determinants of scope of e‐commerce use: An institutional approach”. Electronic markets, 14(2), 124-137.
Gregory, G. D., Ngo, L. V., & Karavdic, M. (2017), “Developing e-commerce marketing capabilities and efficiencies for enhanced performance in business-to-business export ventures”. Industrial Marketing Management.
Hamill, J. and Gregory, K. (1997), “Internet marketing in the internationalisation of UK SMEs”, Journal of Marketing Management, vol. 13, no. 1/3, pp. 9-28.
Hart, S. J., Webb, J. R., & Jones, M. V. (1994), “Export marketing research and the effect of export experience in industrial SMEs”. International Marketing Review, 11(6), 4-22.
Hinson, R., & Adjasi, C. (2009), “The Internet and export: Some cross-country evidence from selected African countries”. Journal of Internet Commerce, 8(3), 309-324.
Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K., & Saarenketo, S. (2008), “Strategic orientations of born globals—Do they really matter?”. Journal of world business, 43(2), 158-170.
Jaw, Y. L., & Chen, C. L. (2006), “The influence of the Internet in the internationalization of SMEs in Taiwan. Human Systems Management”, 25(3), 167-183.
Lu, V. N., & Julian, C. C. (2008), “The Internet, strategy and performance: A study of Australian export market ventures”. Journal of Global Marketing, 21(3), 231-240.
Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2016), “Internet marketing capabilities and international market growth”. International Business Review, 25(4), 820-830.
Mathews, S., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2012), “The Internetalisation of information, knowledge, and interaction components of the firm’s internationalisation process”. Journal of Marketing Management, 28(5/6), 733-754.
Melin, L. (1992), “Internationalisation as a strategic process”. Strategic Management Journal, 13(2), 99-118.
Moen, Ø., Koed Madsen, T., & Aspelund, A. (2008), “The importance of the internet in international business-to-business markets”. International Marketing Review, 25(5), 487-503.
Morgan-Thomas, A. (2009), “Online activities and export performance of the smaller firm: A capability perspective”. European Journal of International Management, 3(3), 266-285.
Nguyen, T. D., & Barrett, N. J. (2006), “The adoption of the internet by export firms in transitional markets”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(1), 29-42.
Quelch, J.A. and Klein, L.R. (1996), “The Internet and international marketing”, Sloan Management Review, vol. 37, no. 3, pp. 60-75.
Racela, O. C., Chaikittisilpa, C., & Thoumrungroje, A. (2007), “Market orientation, international business relationships and perceived export performance”. International Marketing Review, 24(2), 144-163.
Rodgers, S. and Sheldon, K.M. (2002), “An improved way to characterize Internet users”, Journal of Advertising Research, vol. 42, no. 5, pp. 85-94.
Shah Alam, S. (2009), “Adoption of internet in Malaysian SMEs”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(2), 240-255.
Simpson, M., & Docherty, A. J. (2004), “E-commerce adoption support and advice for UK SMEs”. Journal of small business and enterprise development, 11(3), 315-328.
Sinkovics, N., Sinkovics, R. R., & “Bryan” Jean, R. J. (2013), “The internet as an alternative path to internationalization?”. International Marketing Review, 30(2), 130-155.
 
دوره 18، شماره 100 - شماره پیاپی 100
فروردین و اردیبهشت 1399
صفحه 63-77
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399