بررسی ویژگی‌های مبلمان مؤثر در ایجاد وفاداری مراجعین به رستوران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار، طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

مراجعه به رستوران‌ها نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن تعداد رستوران‌ها نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به همین دلیل جذب مشتری و تبدیل آنها به مشتری‌های وفادار برای رستوران‌دارها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، رسیدن به ویژگی‌های مبلمانی است که در فضاسازی رستوران مورد استفاده قرار گیرد و بتواند در ایجاد دلبستگی نسبت به رستوران نقش جدی ایفا کند، به نحوی که در مشتریان برای مراجعات بعدی ایجاد وفاداری نماید. در این پژوهش که یک پژوهش کاربردی و کیفی است، روایی و پایایی ابزار پیمایش توسط روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ سنجیده شده و یافته‌ها با نرم‌افزار spss22 تحلیل شدند. با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه 45 نفر از افرادی که بیش از دو بار در ماه به رستوران می‌روند، 10 نفر از کارکنان رستوران که بر رفتار مشتریان تسلط داشتند و 50 ساعت-نفر رفتارنگاری مراجعین به رستوران در دو منطقه شمال و شمال غرب تهران و مطالعه بر روی مسیرهای حرکتی آنها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد، برای حصول هدف، لازم است مبلمان دارای 12 ویژگی باشد که می‌توان آنها را در سه گروه: وجود شرایط راحت و آرام‌بخش، امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و ایجاد داستان‌هایی با تم عاطفی بین مراجعین و فضای رستوران، دسته‌بندی نمود. (05/0>p)

کلیدواژه‌ها


حقیقی‌نسب، م.؛ یزدانی و کریمی (1393)، «بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان»، مدیریت بازرگانی، دوره 6 (4)، 731-753.
پوراشرف، ی. (1394)، «تاثیر محیط‌های خدماتی بر هیجان مشتری و خروجی‌های خدمات»، مدیریت بازرگانی، دوره 7 (2)، 363-380.
Alieliwa, R., (2006), A Study of Customer Loyalty and the Image of the Fine Dining Restaurant. Thesis of master. Faculty of the Graduate College. Oklahoma State University.
Corbett, P., (2008), Story-telling and story-making. Retrieved 10 August, 2016 from: http://www.foundationyears.org.uk/files/2011/10/Story-Teling_Story-Making1.pdf.
Customer Loyalty, (2016), “Customer Loyalty in the Restaurant: Implementing an Effective Business Building Loyalty Program”. Retrieved 1 October 2016 from: http://www.granburyrs.com/hs-fs/hub/29066/file-13689429-pdf/docs/wp.
Dogdubay, M., Avcikurt, C., (2016), “Customer loyalty in the specialty restaurants: An example from Istanbul”, Retrieved 18 April 2016 from Academia: http://www.academia.edu/10333210/Customer_loyalty_in_the_specialty_restaurants_An_example_from_Istanbul.
Gagic, S., Tesavonic, D., Jovicic, A., (2013), ”The Vital Components of Restaurant Quality that Affect Guest Satisfaction”. Journal of Turizam, (17)4, 166-176.
Gustafsson, I., Öström, A., Johansson, J., Mossberg, L., (2006), “The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants”. Journal of Foodservice, 17, 84-93.
Grimaldi, S., Fokkinga, S., Ocnarescu, L., (2013), Narrative in Design: A Study of the Uses, Types and Function of Narrative in Design Practice. 6th International Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces, pp.201-212.
Hashemzade, H., Heidari, A., Hosseini, P., (2013), ”Sense of Place and Place Attachment”. International journal of Architecture and Urban Development, (3)1: 5-12.
Haghighinasab, M., Yazdani, H., Karimi, E., (2014), ”Examining the effective factors on and consequences of satisfaction of inbound tourists and assessing their satisfaction of tourism services in Isfahan”. Journal of business management, 6(4), 731-753 ( in Persian).
Josiam, B., Henry, W., (2014), “Entertainment Utilitarian and Hedonic Motivations for Patronizing Fun Experience Restaurants”. Procedia Social and behavioral Science, 187-202.
Keller, T., (2010), “The Reach of a Restaurant”. Retrieved 29 June, 2016 from:http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxEast-Thomas-Keller-The-reac.
Lassalle, D., (2003), Priceless:Turning Ordinary Products into Extraordinary Experience, Harvard business school press, Boston.
Maharani, Y., (2013), “Creating Place Attachment to Restaurant with Ethnic Ambience in Attempt to Support Local values in Bandung”. International journal of Social Sciences, (7)1, 181-187.
Nemeschansky, B., Heidt, T., (2013), “The Future of Restaurant Analysis a Costumer Driven Approach for an Experience Economy”. Retrieved 30 April 2016 from Anzmac: www.anzmac.org/conference_archive/2013/.../anzmac2013-353.pdf.
Pourashraf, Y., (2015), “The influence of service environments on customer emotion and service outcomes”. Journal of business management, 7(2), 363-380 ( in Persian).
Relocation of Design, (2016), “Relocation of Design Housing Apparel to Armony.” Retrieved 28 September 2016, from: interior.design.umn.edu/admissions/documents/Chapter2_Final.pdf.
Sakhaifar, A., Ghoddusifar, H., (2016), Impact of Location-Behavior on Sense of Belonging to Place. Modern Applied Science, (10)5, 57-66.
Steven, T., (2010), “How to MakeYour StoryCompelling”. Retrieved 1 September, 2016 from: http://web.stanford.edu/group/eweek/2010/media/EWeek_Pitching_Workshop.pdf
Sidorowicz, R., Pineda, D., (2016), ”1001 Ways to Wow Your Customer”. Retrieved 2016, August 15 from: www.refresher.com/ceo/wp-content/uploads/.../wow-your-customers.pd.
Silverman, A., (2015), “How I built the number one new restaurant in America”. Retrieved 2016 April 20 from: fromhttps://www.youtube.com/watch?v=s8rl2EVpwvs.
Wardono, P., Hibino, H., Koyama, K., (2011), "Effect of Restaurant Interior Element on Social Dining Behavior". Journal of Environment-Behavior Studies, (2)5, 25-36.