بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی : سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره))

نویسندگان

1 گروه مدیریت واحد امیدیه دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه، امیدیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،امیدیه،ایران

3 گروه مدیریت واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)) صورت پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس از میان ۱۷۷ نفر از کارکنان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر و همچنین آزمودن فرضیه‌های پژوهش استفاده شد. جهت وارد نمودن و تجزیه و تحلیل مقدماتی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  و جهت مدل‌یابی به روش PLS از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی‌دار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای میانجی هویت سازمانی و رضایت شغلی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی و رضایت شغلی تأثیری مثبت دارد. هویت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد و همچنین رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


صالحی صدقیانی، پانته آ، ابوالفضل تاج زاده نمین و سهیلا داروئیان  (۱۳۹۳)، «اثرات بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی هولدینگ اتکا»، مطالعات کمی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول، صص ۲۲۴-۱۹۵.
 سالار زرهی، حبیب الله، مسلم مبارکی و عبدالباسط مرادزاده (۱۳۹۵)، «نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت»، فصلنامه مدیریت برند. دوره سوم، شماره پنجم، صص ۹۷-۱۱۸.
 صفری، علی و فائزه رادی (۱۳۹۳)، «بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای شهروندی و تعهد سازمانی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست وسوم، شماره ۷۶، صص ۸۱ -۱۱۶.
قلی‌پور، آرین، علی‌اصغر پورعزت و فرشته محمدی ( ۱۳۹۰)، «تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر سازمانی بر ساخت هویت در سازمان‌های دولتی»، مجله مدیریت دولتی، دوره 3، شماره ۷، صص ۱۶۶-۱۴۹.
اخوان، نیما و سیدولی طباطبائی هنزوایی (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر بازاریابی دورنی و کیفیت خدمات: مطالعه موردی بانک کشاورزی همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی»، دانشگاه آزاد اسلامی، داحد علوم و تحقیقات اصفهان، ۲۴ تیرماه، صص ۲۱-۱.
یزدی رمضانی مجرد، سارا، مهناز بهراد و سعید یزدی رمضانی مجرد (۱۳۹۴)، «بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع»، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
رستمی، رضا، پیمان اکبری، اکبر ویسمرادی و عبدالمجید محمدی نجف‌آبادی (۱۳۹۴)، تحلیل نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری‌گرایی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های پخش دارویی و غذایی). مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۲۶، صص ۱۳۹-۱۵۹.
Piercy, N.F. and N. A., (1991), Morgan.the Internal marketing: missing half of the marketing Program. Long Range Planning, Vol. 24, No.2 ,pp.82-93