بررسی مزایا ، موانع و راه‌کارهای روش خرید متمرکز در خوشه فرش دستباف قم

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، دانشکده هنر و معماری، گروه فرش

2 استادیار دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

چکیده

امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم تامین مواداولیه است. با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه مصرفی تولیدکنندگان فرش دستباف قم وارداتی می‌باشد و تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه‌ها و با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند، نیاز تولیدکنندگان به تامین مواداولیه با هزینه پایین‌تر و با کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق شده و ارائه روشی مطلوب برای خرید متمرکز مواد اولیه (ابریشم)، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز (از طریق واسطه) و همچنین رتبه‌بندی مزایا و موانع مهم‌ترین اهداف این تحقیق در نظر گرفته‌شده‌است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تولیدکنندگان خوشه فرش دستبافت قم است که 12 نفر از تولیدکنندگانی که عضو شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی (قضاوتی) انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و برای تحلیل داده‌ها از روش AHP استفاده‌شده‌است. پژوهش مورد نظر تاکنون در صنعت فرش دستباف صورت نگرفته و این به عنوان اولین پژوهش علمی است که فرآیند خرید متمرکز مواد اولیه را بررسی کرده است. نتایج مبین آن است که روش خرید متمرکز، مناسب‌ترین روش خرید برای مواد اولیه (ابریشم) در خوشه فرش دستباف قم می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر مراحل انجام این روش به طور کامل ذکر گردیده است. علاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در نهایت رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داده که روش خرید متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد که با انجام آن بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


حشمتی رضوی، فضل‌الله، تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران، چاپ دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1389.
حشمتی رضوی، فضل‌الله، مدیریت هنر و صنعت فرش ایران، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1381.
دیبایی، نادر، مدیریت خرید و اصول انبار‌داری- مفاهیم کاربردی (واردات و صادرات)، چاپ هشتم. تهران: نشر ترمه، 1391.
رهبر، هادی و امید امیری، «مدیریت خرید و تدارکات در پروژه»، سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، تهران: موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، ۱۳۹۱.
زینال زاده، ایرج، مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم‌های خرید، چاپ سوم، ویرایش پنجم، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1384.
سعادتی، حسین،  مدیریت خرید و سفارشات خارجی، تهران: نشر فرهنگ سبز، 1389.
عباسی، علی، مدیریت خرید و سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل انبار، تهران: نشر ترمه، 1390.
قلی پور، طهمورث و مجید اسماعیل پور، مدیریت خرید و انبارداری، چاپ اول، تهران: نشر یادواره کتاب، 1384.
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، چهره‌های ماندگار فرش دستبافت قم، چاپ اول، قم: انتشارات آیین محمود، 1392.
ملاحسینی، علی، سیستم‌های عملیاتی خرید و انبارداری، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر، 1385.
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، گزارش سال سوم خوشه کسب و کار فرش دستباف قم، 1394.
مهربان، رضا، مدیریت خرید، چاپ دوم، مشهد: نشر جهان فردا، 1387.
Úbeda, R., Alsua, C., And Carrasco, N, “Purchasing Models And Organizational Performance: A Study Of Key Strategic Tools”, Journal Of Business Research, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2014.09.026, 2014.
Bals, L., Laine, J., And Mugurusi, G., “Evolving Purchasing And Supply Organizations: A Contingency Model For Structural Alternatives”, Journal Of Purchasing And Supply Management, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Pursup.2017.10.001, 2014.
Bals, L., And Turkulainen, V., “Achieving Efficiency And Effectiveness In Purchasing And Supply Management: Organization Design And Outsourcing”, Journal Of Purchasing And Supply Management, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Pursup.2017.06.003, 2017.
Legenvre, H., And Gualandris, J., “Innovation Sourcing Excellence: Three Purchasing Capabilities For Success”, Kelley School Of Business, Indiana University. Published By Elsevier Inc, Https://Doi.Org/10.1016/J.Bushor.2017.09.009, 2017.
دوره 15، شماره 84-85
مرداد و شهریور 1396
صفحه 62-73
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اسفند 1396