بررسی تاثیر نسبت سرمایه‌گذاران نهادی، محدودیت‌های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان‌پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه‌گذاران نهادی، محدودیت‌های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان‌پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه‌گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت‌های مالی و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان‌پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 
Acharya, V.V., Pedersen, L.H., (2005). Asset Pricing With Liquidity Risk. J. Financ. Econ. 77, 375–410.
Aghayi, Mohammad Ali And Shakeri, Amir (2015), “The Application Of Liquidity, Cash Flow And Accrual Accounting Ratios In The Forecast Of Future Operational Cash Flows Of Tehran Stock Exchange Companies”, Journal Of Financial Accounting, Year Second, No. 5, Pp. 1-16.
Ajinkya, B., Bhojraj, S. And Sengupta, P.(2005). The Association Between Outside Directors, Institutional Investors And The Properties Of Management Earnings Forecasts, Journal Of Accounting Research, 43: 343–75.
Amihud, Y., (2002). Illiquidity And Stock Returns: Cross-Section And Time-Series Effects. J. Financ. Mark. 5, 31–56.
Anvari Ali, Blind Verdi Yadollah, (2011), How To Preempt Cash Flow From The Perspectives Of Different Groups In Iran, Accounting And Audit Research, 7: 100-110.
Badri, Ahmad And Maryam Ramezanian (2014), Changing The Price Limit On Trading Volumes And Fluctuating Stock Prices, Accounting Knowledge, No. 3, P. 42-21.
Bai, Y., Chang, E.C., Wang, J., (2006). Asset Prices Under Short-Sale Constraints. Mit Sloan School Of Management Working Paper
Banker, R., Ciftci, M., And Mashruwala, R. (2013). Managerial Optimism And Cost Behavior. Working Paper, Temple University.
Barzideh, Farrokh (2006), The Role Of Traditional And Modern Liquidity Risks In Financial Decision Making, Quarterly Journal Of Accounting Studies, Vol. 10 And 11, P. 157-177.
Beber, A., Pagano, M., (2015). Short-Selling Bans Around The World: Evidence From The 2007–2009 Crisis. J. Financ. 68, 343–381.
Bernard, V. And J. Noel .(1991). “Do Inventory Disclosures Predict Sales And Earnings?” Journal Of Accounting, Auditing And Finance. Pp. 82-145.
Boehmer, E., Jones, C.M., Zhang, X., (2011). Which Shorts Are Informed? J. Financ. 63, 491–527.
Chang, E.C., Cheng, J.W., Yu, Y., (2010). Short-Sales Constraints And Price Discovery: Evidence From The Hong Kong Market. J. Financ. 62, 2097–2121.
Chang‚ S.J. And Chen‚ S.N. (1989), Stock – Price Adjustment To Earnings And Dividend Surprises, Quarterly Review Of Economics And Business, Vol. 39‚ Pp 21-49.
Chen, J., Hong, H., Stein, J.C., (2002). Breadth Of Ownership And Stock Returns. J. Financ. Econ. 66, 171–205.
Cohen, L., Diether, K., Malloy, C., (2009). Supply And Demand Shifts In The Shorting Market. J. Financ. 62, 2061–2096.
Dechow, P., (1994). Accounting Earning And Cash Flows As Measures Of Firm Performance: The Role Of Accounting Accrual. Journal Of Accounting And Economics, 18. 3-42.
Dechow, P., Hutton, A., Meulbroek, L., Sloan, R.G., (2001). Short-Sellers, Fundamental Analysis, And Stock Returns. J. Financ. Econ. 61, 77–106.
Desai, H., Krishnamurthy, S., Venkataraman, K., (2006). Do Short Sellers Target Firms With Poor Earnings Quality? Evidence From Earnings Restatements. Rev. Acc. Stud. 11, 71–90.
Fahimi Duab, Roxana (2007), The Study Of The Importance Of Factors Affecting The Behavior Of Private Stock Investors In The Mashhad Stock Exchange, And Its Comparative Comparison With The Investors’ Behavior In Tehran Stoc…
دوره 15، شماره 82-83
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 20-36
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 19 خرداد 1397