طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی .

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/bs.2022.560464.2617

چکیده

هدف ازاین تحقیق، طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی می باشد. روش تحقیق از نظرهدف کاربردی و ازنظرماهیت اکتشافی و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعاتاز نوع پیمایشی است. جامعه آماری درحوزه کیفی شامل اساتید ومدیران شرکت خرده فروشی دیجی کالا می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. پس از مطالعه ادبیات موضوع ازروش نظریه داده بنیاد، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی،عوامل موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شرکت با تاکیدبرخصوصیات شرکت(یکپارچگی و پاسخگویی)شناسایی شدند. نتایج تحلیل براساس روش نظریه داده بنیاد نشان می دهد که مهمترین عوامل شامل دریافت خواسته های مشتریان ازطریق ابزارهای ارتباطی با مشتریان، ویژگی های های ارائه دهنده خدمات برای انتقال پیام به مشتریان، شناسایی و ارتباط هدفمندبا مشتریان جهت ارائه خدمات، تمایلات درونی مشتریان، نحوه ارائه خدمات ابزارهای اطلاع رسانی جهت برآوردن نیازها قضاوت و ادراک در رابطه با خدمات و وجود قوانین و بسترهای سازمانی، به کارگیری رویکردهای نوین بازاریابی جهت پشتیبانی وارتباط با مشتریان، به کارگیری ابزارهای قیمتی جهت استراتژی هدفمند ابزارهای مدیریتی جهت تبلیغات، توسعه استراتژی های برند محصولات و به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند جهت جذب رقبا، تضمین خرید با شرط تضمین خدمات و خلاقیت و نواوری در ارائه خدمات است. همچنین پیامدهای موثر بر موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات شرکت (یکپارچگی و پاسخگویی) شامل توسعه وفاداری جهت روابط بلندمدت بامشتری، بهبود عملکردسازمان جهت انسجام برند،خرید مکرر با توجه به کیفیت خدمات وتوسعه تصویر سازمان جهت بهبود رقابت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a policy model in social network marketing with emphasis on the two characteristics of integrity and responsiveness

نویسندگان [English]

 • Hamid Khazaeizadeh 1
 • Fereshteh Lotfizadeh 2
 • Mohammadali Abdolvand 3
 • Rahim Mohtaram 3
1 PhD Candidate, Department of Business Administration, U.A.E Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Associate Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of presenting this research is to provide a model for the success of the company's social network marketing activities, emphasizing the company's characteristics (integrity and accountability). The research method in terms of practical purpose and in terms of exploratory nature and in terms of the method of collecting and analyzing information is descriptive and survey research. The results of the analysis based on the data theory method of the foundation show that the most important factors include receiving the demands of customers through communication tools with customers, the characteristics of service providers to convey messages to customers, identification and targeted communication with customers to provide services, internal tendencies. Customers, how to provide services, information tools to meet needs, judgment and perception regarding services and the existence of organizational rules and platforms, using new marketing approaches to support and communicate with customers, using price tools for targeted strategy, management tools for Advertising is the development of product brand strategies and the use of related marketing strategies to attract competitors, guaranteeing purchases with the condition of guaranteeing services and creativity and innovation in providing services. Also, the effective consequences on the success of the company's social network marketing activities with emphasis on the company's characteristics (integrity and accountability) including the development of loyalty for long-term relationships with customers, improving the organization's performance for brand cohesion, frequent purchases with regard to the quality of services, and developing the organization's image to improve competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social networks
 • Social network marketing
 • Company's social network marketing activities
 • integration
 • Accountability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401