جهت دهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان (مورد مطالعه :گروه صنعتی مینو )

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/bs.2022.559349.2608

چکیده

هدف: امروزه استفـاده از جهت دهی تفکر شناور به وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن 21 و جهانی شدن استراتژی اقیانوس نیلگونی و بروز شیوه های جدید ماندگاری کارکنان به وقوع پیوسته است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را مشتریان گروه صنعتی مینو تشکیل دادند،که با تعیین حجم نمونه518 نفر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شد .
یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل نتایج و میزان اهمیت مولفه ها به ترتیب ، افزایش غیبت از کار، چابک سازی و تسهیل امور، افزایش فرسودگی شغلی، کاهش رفتار شهروندی بین کارکنان، کاهش تعهد سازمانی، افزایش سطح دانش سازمانی و کسب تجربیات بیشتر، کاهش سلامت سازمانی، استفاده بهینه از منابع سازمان، تفاهم بیشتر میان کارفرما و کارگر، کاهش انگیزش و روحیه کاری، بهبود سازگاری شغلی ، عدم درک عدالت سازمانی، کاهش رضایت و وفاداری شغلی، بهبود عملکرد، کاهش امنیت شغلی، بهبود شناخت شغلی ،کاهش اعتماد سازمانی، کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری از دیدگاه کارمندان گروه صنعتی مینو به ترتیب در اولویت بندی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش جهت دهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان گروه صنعتی مینو تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientation of floating thinking in the blue ocean strategy on the longevity of Mino Industrial Group employees

نویسندگان [English]

  • masoud bakhtiari 1
  • elham ramezani 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master's student in management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: Today, the use of floating thinking orientation has become a means to gain a competitive advantage in businesses. The new developments of the 21st century and the globalization of the blue ocean strategy, followed by the emergence of new methods of employee retention, have taken place.
Methodology:The current research is correlational in terms of descriptive method. The statistical population was made up of the customers of Mino Industrial Group, who were selected through the cluster sampling method by determining the sample size of 518 people and were surveyed. In order to collect data, a standard questionnaire was used and the data analysis was based on It was done through Lisrel software.
Findings: After analyzing the results and the importance of the components, in order, increasing absenteeism, making things more agile and facilitating, increasing job burnout, reducing citizenship behavior among employees, reducing organizational commitment, increasing the level of organizational knowledge and gaining more experiences, reducing organizational health, optimal use of organization resources, greater understanding between employers and workers, reducing motivation and work morale, improving job adaptation, lack of understanding of organizational justice, reducing job satisfaction and loyalty, improving performance, reducing job security, Improving job recognition, reducing organizational trust, reducing costs, and improving productivity from the perspective of Mino Industrial Group employees were prioritized respectively.
Conclusion:The analysis of the research hypotheses of floating thinking orientation in the Blue Ocean strategy has a positive and significant effect on the retention of employees of Mino Industrial Group and they were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • floating thinking orientation
  • blue ocean strategy
  • employee retention
  • employee performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401