شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری از منظر بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک‌های مسکن و ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی 'گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان ، زنجان ، ایران

2 فوق دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه بایرویت، بایرویت، آلمان

10.22034/bs.2022.558197.2601

چکیده

بانک‌ها در آینده جلوه‌ای متفاوت خواهند داشت. این مقاله تئوری انتقال فناوری در بانکداری را گسترش می‌دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی موانع انتقال فناوری در بانک‌های مسکن و ملی کشور است. بر این اساس، ابتدا موانع انتقال فناوری و همچنین موانع استقرار بانکداری الکترونیکی براساس ادبیات نظری و نقطه نظرات خبرگان شناسایی می‌شوند. برای رتبه‌بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظرات 80 خبره در طی 6 ماهه اول 1399 استفاده شده است. موانع شناسایی شده عبارتند از: موانع سازمانی (حمایتی، غیرپایدار، و ارزشی)، موانع انسانی (مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های انسانی، نوآوری، و دانش کارکنان)، موانع فنی (پیچیدگی، قانونی، و مالی)، و موانع اطلاعاتی (هزینه اطلاعات، ارتباطی، و انتخاب نامناسب فناوری). برای تحلیل روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. این نسبت برای همه زیرمعیارها از 33/0 بزرگتر بدست آمده است. نتایج نشان داده است که موانع فنی با وزن 0.393 پراهمیت‌ترین مانع و موانع سازمانی با وزن 0.177 کم‌اهمیت‌ترین است. از بین زیرمعیارها، موانع مالی با وزن 0.183 در اولویت نخست و موانع غیرپایدار با وزن 0.029 در اولویت آخر قرار دارد. در این تحقیق از ادبیات انتقال فناوری برای تکامل ادبیات پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی استفاده شده است و دسته‌بندی موانع انتقال فناوری در بانک‌ها بدین صورت، تاکنون در ادبیات تحقیق مطرح نشده است. علاوه بر آنکه اولویت‌بندی در بانک‌های مسکن و ملی انجام یافته است. شناسایی این موانع و رتبه‌بندی آنها به مدیریت کلان سیستم‌های بانکی امکان مداخله مؤثر برای رفع این موانع را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of barriers to technology transfer from the perspective of electronic banking(Case study: Maskan & Meli Banks of Iran)

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • Maryam Ebrahimi 2
1 عضو هیات علمی 'گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان ، زنجان ، ایران
2 Postdoctoral fellow in Information Systems Management, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany
چکیده [English]

This article expands the theory of technology transfer in banking. The purpose of this research is to identify and rank the barriers to technology transfer in housing and national banks of the country. Based on this, first, barriers to technology transfer as well as barriers to establishing electronic banking are identified based on theoretical literature and experts' points of view. Hierarchical analysis process method and 80 experts' opinions during the first 6 months of 2019 were used to rank these criteria. The identified barriers are: organizational barriers (supportive, unsustainable, and value), human barriers (management skills, human skills, innovation, and employee knowledge), technical barriers (complexity, legal, and financial), and barriers Information (cost of information, communication, and inappropriate choice of technology). Content validity ratio is used for validity analysis. This ratio is greater than 0.33 for all sub-criteria. The results have shown that technical obstacles with a weight of 0.393 are the most important obstacles and organizational obstacles with a weight of 0.177 are the least important. Among the sub-criteria, financial obstacles with a weight of 0.183 are in the first priority and non-sustainable obstacles are in the last priority with a weight of 0.029. In this research, the literature of technology transfer has been used to evolve the literature of electronic banking implementation, and the classification of barriers to technology transfer in banks in this way has not been discussed in the research literature so far. In addition, prioritization has been done in housing and national banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to technology transfer
  • Iranian banking system
  • Technology transfer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401