تأثیر هوش تجاری و مؤلفه‌های آن بر ایجاد و توسعه یک سازمان چابک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

10.22034/bs.2022.557311.2591

چکیده

هوش تجاری مجموعه راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب‌وکار کمک می‌کند. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت‌هایی که سازمان به دست می‌آورد. چابکی نتیجه آگاهی همه جانبه از تغییرات (شناسایی فرصتها و چالشها) در داخل و خارج از سازمان است که علی رغم استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات توانایی پیاده سازی آنها در سازمان را دارد. هدف از پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری و مؤلفه‌های آن بر چابکی سازمانی در بانک ملی شهر زاهدان می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف و گردآوری داده‌ها کاربردی و پیمایشی است. تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر 120 نفر از کارکنان کلیه شعب بانک ملی زاهدان می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هوش تجاری پروویچ در سال 2012 بود. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss نسخه 24 استفاده شد. یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های تی‌استیودنت و کولموگروف- اسمیرنف نشان از ارتباط معنادار بین هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین شعب بانک ملی شهر زاهدان است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی و ابعاد آن تأثیر معناداری دارد. همچنین بیشترین تأثیر هوش تجاری بر بعد شایستگی در چابکی سازمانی است.با توجه به نتایج حاصل، به‌منظور بهبود وضعیت چابکی و عملکرد سازمانی در بانک ملی از طریق ارتقاء هوش تجاری و چابکی سازمان، پیشنهاد‌هایی کاربردی و قابل‌اجرا ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of business intelligence and its components on creating and developing an agile organization

نویسندگان [English]

  • alireza shahraki 1
  • Fateme Piran 2
  • Sayyid Ali Banihashemi 3
1 Department of Industrial Engineering, Sistan and Baluchestan University of Iran
2 Department of Industrial Engineering, Shahid Nikbakht College, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Departement of Industrial Engineering
چکیده [English]

Business intelligence is a set of solutions that help managers better understand business conditions. Organizational agility is a conscious and comprehensive response to changing needs in competitive markets and success from the opportunities that the organization obtains. Agility is the result of comprehensive awareness of changes (identification of opportunities and challenges) inside and outside the organization, which despite the use of resources to respond to these changes, has the ability to implement them in the organization. The purpose of the research is to investigate the effect of business intelligence and its components on organizational agility in Zahedan National Bank. The research method is applied and survey in terms of purpose and data collection. The statistical sample of the current research is 120 employees of all branches of Zahedan National Bank. The data collection tool was Perovich's business intelligence questionnaire in 2012. In this research, Spss software version 24 was used for data analysis. The findings of the research using t-Student and Kolmogorov-Smirnov tests show a significant relationship between business intelligence and organizational agility among the branches of National Bank of Zahedan. The research results showed that the variable of business intelligence has a significant effect on organizational agility and its dimensions. Also, business intelligence has the greatest impact on the competence dimension in organizational agility. According to the results, in order to improve the state of agility and organizational performance in National Bank through the promotion of business intelligence and organizational agility, practical and feasible suggestions have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Agile Organization
  • Bank Melli Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401