آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و استاد مدعو دانشگاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

10.22034/bs.2022.557094.2585

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور بوده که جهت تحقق این مهم از الگوی آسیب‌شناسی سه‌شاخگی؛ از روش تحقیق ترکیبی و جهت گردآوری داده‌های کیفی و کمّی به ترتیب از مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: (1) غلبة فضای سیاسی و وابستگی انتخاب مدیران بازرگانی به جریانات سیاسی و (2) دخالت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیرمرتبط در فرایند انتخاب مدیران، از جمله مهمترین آسیب‌های محیطی در فرایند انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور بوده است. همچنین (1) اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در انتصاب مدیران بازرگانی، (2) انتخاب افراد مطیع و (3) اولویت داشتن افراد همسو یا همانند در فرایند انتخاب شدن، مهمترین آسیب-های رفتاری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Methods of Appointing Business Managers in State-Owned Companies In IRAN

نویسندگان [English]

  • mahmoud jafarpoor 1
  • sadegh hasani moghadam 2
  • mohsen yarahmadi 3
چکیده [English]

هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور بوده که جهت تحقق این مهم از الگوی آسیب‌شناسی سه‌شاخگی؛ از روش تحقیق ترکیبی و جهت گردآوری داده‌های کیفی و کمّی به ترتیب از مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: (1) غلبة فضای سیاسی و وابستگی انتخاب مدیران بازرگانی به جریانات سیاسی و (2) دخالت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیرمرتبط در فرایند انتخاب مدیران، از جمله مهمترین آسیب‌های محیطی در فرایند انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور بوده است. همچنین (1) اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در انتصاب مدیران بازرگانی، (2) انتخاب افراد مطیع و (3) اولویت داشتن افراد همسو یا همانند در فرایند انتخاب شدن، مهمترین آسیب-های رفتاری بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Business Managers
  • three pathology model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401