ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در بازار بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم و تحقیقات،تهران،ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت بازاریابی، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم و تحقیقات،تهران،ایران

10.22034/bs.2022.556225.2574

چکیده

تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت کشور و مشکلات پیش آمده در فروش نفت خام ایران، این ضرورت را فراهم کرده است که توسعه صادرات فرآورده های نفتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت انجام شده است. هدف این پژوهش، کاربردی بوده و پژوهشگر با انتخاب پارادایم ذهنی‌گرایی، پژوهشی با رویکرد کیفی و با استراتژی تئوری داده بنیاد انتخاب نموده و به کمک تاکتیک تحلیل محتوای پنهان از طریق روش کدگذاری باز و محوری، داده‌های که با ابزار مصاحبه عمیق گردآوری شده از طریق جامعه آماری این پژوهش که شامل 14 نفر از خبرگان صنعت نفت کشور که با رویکرد غیر احتمالی و به‌صورت گلوله برفی با پروتکل مشخصی در این مطالعه شرکت نموده اند را به کمک نرم‌افزار MaxQDA تجزیه‌وتحلیل کرده است. نتایج نشان داد که باوجود پدیده محوری، توسعه صادرات مشتقات نفتی، راهبرد دستیابی به این مقوله نیز بازنگری در استراتژیهای صنعت نفت کشور است. عوامل زیرساختی و محیط کسب و کار زمینه لازم را برای توسعه صادرات را فراهم می‌کند و عوامل مختلف از جمله دولت نیز از عوامل مداخله‌گر هستند. پیامدهای نهایی این مدل که اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و راهبردی می باشد درنهایت دستیابی به توسعه صادرات نفتی از طریق راهبردها و شیوه های نوین در صنعت نفت منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the development model of oil products export in the international market

نویسندگان [English]

 • hamidreza jafari 1
 • hosein vazifehdust 2
 • Hameed Raza saeednia 3
 • kambiz heidarzadeh 4
1 Ph.D. student, Department of Business Administration, U.A.E Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor and member of the Scientific Board, Islamic Azad University, Tehran North unit, Group Marketing Manager, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sanctions imposed on the country's oil industry and problems in the sale of Iranian crude oil have made it necessary to pay special attention to the development of exports of petroleum products. Therefore, this study was conducted to provide a model for the development of exports of petroleum products in the oil industry. The purpose of this research is practical and the researcher has chosen a paradigmatic paradigm, research with a qualitative approach and with the strategy of data foundation theory. The statistical population of this study, which includes 14 experts in the oil industry who have participated in this study with a non-probabilistic approach and the form of snowballs with a specific protocol, has been analyzed using MaxQDA software. The results showed that despite the pivotal phenomenon, the development of exports of petroleum products, the strategy to achieve this category is also a review of the strategies of the country's oil industry. Infrastructural factors and the business environment provide the necessary ground for export development, and various factors, including the government, are also intervening factors. The final consequences of this model, which are economic, social, technological, and strategic, will ultimately lead to the development of oil exports through new strategies and methods in the oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export Development
 • Oil Industry
 • Grounded theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401