ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/bs.2022.556150.2570

چکیده

هدف: آینده تامین مالی و روش‌های آن تحت تاثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های اثرگذار روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت است.
روش: تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر روش‌شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه‌های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه‌گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، سه پرسشنامه خبره‌سنجی، مقایسه زوجی و اولویت‌سنجی، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: در ابتدا پیشران‌های پژوهش با بکارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. هشت پیشران انتخاب شدند. پیشران‌های باقیمانده با بکارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت‌بندی شدند. نهایتاً خروجی کپراس نشان داد که پیشران‌های ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت‌های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، به‌ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش‌های تامین مالی صنعت نفت بودند.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارتند از: توجه به ماهیت ریسک‌های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت‌های شرعی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها، حمایت از فین‌تک‌ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی‌نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying Effective Drivers on the Future of Financing Methods in the Iranian Oil Industry

نویسندگان [English]

 • Ali Golahmadi 1
 • Hossein Izadi 2
 • Hossein Jahangirnia 3
 • Mohammad Reza Pourfakharan 3
1 PHD Candidate, Department of Industrial Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The future of financing and its methods are completely changing under the influence of financial technology and new trends. Therefore, the present study seeks to identify the drivers that affect the future of financing methods in the oil industry.
Method: The present study is applied in terms of orientation and a quantitative multi method from a methodological point of view. In this study, two quantitative methods of Best-worst and Copras were used to analyze the data. The theoretical community consisted of managers and senior experts in the field of financing oil projects. The sample size in this study was 10 people and sampling was done by judgment. To collect research data, three questionnaires of expertise, pairwise comparison and prioritization were used.
Results: At first, research drivers were extracted using analytical literature review. eight drivers were selected. Finally, Copras analysis showed that the drivers of investment risks in the country, the situation of the capital market in Iran and legal and sharia restrictions in the field of financing and investment, respectively, had the highest priority in terms of influencing the future of financing methods of the oil industry.
Conclusion:The most important suggestions of this study were: considering the nature of project risks to choose the appropriate financing method, improving the capital market for foreign investors, removing legal barriers and adjusting legal restrictions to encourage investment and project financing, supporting fintechs by traditional financial institutions and finally, the efforts of diplomacy stakeholders to resolve foreign sanctions and restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Driver
 • Financing
 • Future
 • Financing Method
 • Oil Industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 شهریور 1401