تاثیر مزایای درک شده مشتریان دیجی کالا از قیمت، راحتی و محصول بر نگرش و قصد خرید آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران

10.22034/bs.2022.557353.2592

چکیده

امروزه به دلیل گسترش روزافزون استفاده از اینترنت، استفاده مصرف‌کنندگان از وب‌سایت‌ها همانطور که آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد برای خرید آنلاین روبه گسترش است. اکثر کسب و کارها به دنبال راهکارهایی برای افزایش مزیت رقابتی می‌باشند که یکی از این راهکارها استفاده از کسب وکارهای اینترنتی و آنلاین می‌باشد. از این رو در این پژوهش با استفاده از ارائه الگویی جامع در این زمینه به بررسی شکاف نظری در این حوزه پرداخته و به بررسی تاثیر ابعاد مزایای درک شده قیمت، راحتی و محصول در شکل‌گیری نگرش و تمایل به خرید آنلاین در بین مشتریان وب سایت دیجی کالا می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد توصیفی پیمایشی اجرا شده است. نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس می‌باشد و 150 پرسشنامه به صورت آنلاین پرگردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و شاخص CRبررسی و از روش‌های واگرا و همگرا برای بررسی روایی استفاده شده است. به منظور بررسی آمار توصیفی از نرم افزار spss26استفاده شد و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار Smart pls تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان می‌دهد که عوامل قیمت، محصول، راحتی و مزایای درک شده بر شکل‌گیری نگرش به خرید آنلاین تاثیر قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of perceived benefits of Digikala customers on price, convenience and product on online shopping attitude and intention

نویسندگان [English]

  • maryam Akhavan kharazaian 1
  • Shiva Dadbeh 2
1 Assistant Professor, Department Of governmental management Faculty of Management,Shahid Beheshti University,
2 Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, as official statistics show, due to the increasing use of the Internet, use of websites by consumers for online shopping is expanding. Most businesses are looking for ways to increase their competitive advantage, and one of these ways is to use internet and online businesses. In this research, by using a comprehensive model, it was investigated the theoretical gap in this field, and the effect of perceived benefits of price, convenience and product in the formation of attitude and willingness to do online shopping among the customers of Digi Kala website. In terms of purpose, this research is applied and implemented with a descriptive survey approach. Non-probabilistic sampling is available and 150 questionnaires were completed online. The reliability of the questionnaire was checked through Cronbach's alpha and CR index, and divergence and convergence methods were used to check validity. SPSS26 software was used in order to analyze descriptive statistics and hypothesis testing was analyzed using Smart PLS software. The results show that the factors of price, product, convenience and perceived benefits have a significant impact on the formation of attitudes towards online shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived benefits
  • attitude formation
  • willingness to shop online

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401