ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه بازاریابی سبز با تاکید بر وابستگی به برند از نگاه مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک با رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3  دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4  دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/bs.2022.554189.2553

چکیده

نمایش مسئولیت اجتماعی در فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و تجاری بطور توامان ارزشمند می‌باشد. مطالعه با هدف ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه بازاریابی سبز از دیدگاه مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک با تاکید بر وابستگی به برند صورت پذیرفت. پژوهش از نوع کیفی بوده و روش پژوهشی نیز داده‌بنیاد می‌باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده‌ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبره شرکت‌های تولیدکننده محصولات ارگانیک دارای رویکرد مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بوده‌اند. برای نمونه‌گیری از روش نظری تا رسیدن اشباع نظری استفاده شده و در نهایت 14 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها نیز از طریق کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده‌ها، 83 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده‌بنیاد یعنی شرایط علی (پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی اجتماعی، پذیرش عمومی فعالیت‌های اجتماعی، سلامت‌گرایی در تجارت و مسئولیت‌پذیری اعضای جامعه)، پدیده اصلی (تولید سالم، حفظ محیط زیست، پیاده‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بازاریابی زیست‌محیط محور و بازاریابی اجتماعی)، شرایط زمینه‌ای (فضای تجارت، تصویر ذهنی مشتری از برند، اعتماد به برندهای ارگانیک و وابستگی به برندهای ارگانیک)، عوامل مداخله‌گر (پایبندی به اخلاقیات، میزان پرداخت‌های مشتریان و ارزشمندی محصولات ارگانیک)، راهبردها (رعایت حقوق ذی‌نفعان، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه بازاریابی سبز، شفاف‌سازی اقدامات اجتماعی و ارزش ویژه برند) و پیامدها (بهبود خرید سبز و ارگانیک، رضایتمندی مشتری، توسعه پایدار تجارت و موفقیت تجاری) ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model of corporate social responsibility model in the field of green Marketing with emphasis on brand affiliation from the perspective of organic products' consumers With a data-based approach

نویسندگان [English]

 • Roza Taati 1
 • Abdolhamid Ebrahimi 2
 • Hameed Raza saeednia 3
 • Zahra Alipour darvishi 3
 • Mohammad Taleghani 4
1 Ph.D. Candidate.Department of Business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 Corresponding Author: Associate Professor. Department of Business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
3 Associate Professor. Department of Business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
4 Associate Professor. Department of Industrial management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht , Iran
چکیده [English]

Demonstrating social responsibility in companies' business activities is equally valuable for advancing social and business goals. The aim of this study was to present the model of corporate social responsibility in the field of green marketing from the perspective of consumers of organic products. The research is qualitative and the research method is based on data. The tool used to collect the data was an interview. The statistical population of the study included managers and experts of companies producing organic products with a social responsibility and green marketing approach. The theoretical method was used for sampling until the theoretical saturation was reached and finally 14 people were interviewed. Data analysis was performed through coding in three stages of open, axial and selective coding. From the results of data coding, 83 concepts and 26 categories were identified. The research model according to the dimensions of the data-based approach, causal conditions (acceptance of social responsibilities, social culture, public acceptance of social activities, health orientation in business and responsibility of community members), the main phenomenon (healthy production, environmental protection, implementation of social responsibility, environment-based marketing And social marketing), contextual conditions (business environment, customer's brand image, trust in organic brands and affiliation with organic brands), intervening factors (adherence to ethics, customer payments and value of organic products), strategies (respect for stakeholders' rights, Customer relationship management, green marketing development, social action transparency and brand equity) and outcomes (improved green and organic purchasing, customer satisfaction, sustainable business development and business success) were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social responsibility
 • green marketing
 • brand affiliation
 • organic products

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401