مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی بر قصد خرید برندهای فیک ‌(تقلیدی) در ایران؛ تحلیل نقش جنسیت و ارزش خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران

2 کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران

10.22034/bs.2022.552727.2550

چکیده

مصرف کالاهای تقلیدی به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل ‌شده است و تأثیر آن‌ در شکل دهی به اعتماد و نگرش مشتریان همچنان موضوع بحث اندیشمندان رفتار مصرف‌کننده است. استقبال از کالاهای مشابه کالای اصلی، تنها به موضوع قیمت و یا مصرف تظاهری محدود نمی‌شود بلکه شبکه در هم تنیده‌ای از متغیرهای رفتاری و ادراکی، زمینه بروز آن در چارچوب تحلیلی پسامدرن هستند. این پژوهش به‌ تحلیل ریشه‌های این موضوع می‌پردازد و سپس به صورت تجربی به مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی از چهار منظر هویت مداری، دفاع از خود، کارکرد شناختی و سازگاری اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان بر مبنای نظریه کاتز می‌پردازد. روش این پژوهش کمی و ابزار گردآوری داده‌ها در پیمایش، پرسشنامه است. به ‌منظور دست‌یابی به اهداف تحقیق، نمونه 318 نفری از مصرف‌کنندگانی است که به‌ صورت آگاهانه محصولات فیک را در شهر تهران خریداری کرده‌اند. در تجزیه‌وتحلیل داده‎ها از ابزارهایی مانند رگرسیون سلسله مراتبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری (‌SEM) استفاده‌ شده است.کارکردهای نگرشی بر ارزیابی خرید محصولات فیک تأثیر منفی و معناداری دارند و ارزیابی خرید مصرف‌کنندگان به‌ عنوان متغیر میانجی بر قصد خرید محصولات فیک تأثیر دارد. پدیده فیک را نمی‌توان انکار کرد و به ‌نوعی شکل‌دهنده واقعیتی جدید در بازارهای فرامصرف گرا است؛ بنابراین مدیران برند می‌توانند با تحلیل کارکردهای نگرشی و ارزش‌های خرید اثرات آن را بر کسب‌وکار خود تا حدودی تعدیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of attitude functions on the intention to pursuit of counterfeits brands in Iran; Analysis of the role of gender and purchase value

نویسندگان [English]

 • mehdi khademi 1
 • Fateh Gaderyani 2
 • shiva Nosrati 2
1 Assistant Professor of Management Department / Institute of Higher Education and Research in Management and Planning (Presidential)
2 Master, Institute of Higher Education and Research in Management and Planning, Tehran
چکیده [English]

Consumption of Intention goods has become a pervasive social issue, and its impact on shaping customers' trust and attitudes continues to be debated by thinkers of consumer behaviors. The reception of goods similar to the original commodity is not limited to the subject of price or ostentatious consumption, but the intertwined network of behavioral and perceptual variables underlies it in a postmodern analytical frame-work. This study analyzes the roots of this issue and then empirically studies the effect of attitude functions from four perspectives of identity Knowledge function, social-adjustive function, ego-defensive function and social adjustment on consumers' purchase intention based on Katz theory. The method of this research is quantitative and the data collection tool in the survey is a questionnaire. In order to achieve the objectives of the research, a sample of 318 consumers who have consciously purchased fake products in Tehran. In data analysis, tools such as hierarchical regression and structural equation modeling (SEM) have been used. Attitudinal functions have a negative and significant effect on the evaluation of the purchase of fake products and the evaluation of consumers' purchase as a mediating variable has an effect on the intention to purchase fake products. There is no denying the fact that it is, in a way, shaping a new reality in consumer markets; Therefore, brand managers can moderate its effects on their business to some extent by analyzing attitudinal functions and purchasing values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • counterfeit brands
 • attitude functions
 • purchase value
 • gender
 • intention to purchase of counterfeits brands

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401