واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمندمبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحدامارات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دبی ،امارات متحده عربی .

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزاباد،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی ،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ایران.

4 استادیارگروه مدیریت بازرگانی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه ازاداسلامی، تهران،ایران.

10.22034/bs.2022.547843.2483

چکیده

کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین، سیستمی است هوشمند در بستر بلاک چین که با استفاده از آن، داده‌های خام و بلااستفاده شرکت‌های تجاری شناسایی وطی فرایندی سیستماتیک، به اطلاعات ارزشمند جهت بالا بردن سوددهی در بازار رقابتی تبدیل و میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. هدف از این مقاله، واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه است. این پژوهش به روش کیفی وبر اساس مرور نظام‌مند و سیستماتیک پیشینه انجام شد. در فرایند بررسی سیستماتیک، تعداد 538 مقاله دریازده زمانی 2010 تا 2021 شناسایی که بامطالعه دقیق متن مقالات انگلیسی و فارسی توسط اساتید دانشگاه و خبرگان، 33 مقاله شمول تشخیص داده شد. روابط متغیرهادراین واکاوی سیستماتیک براساس عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی و پیامدها، شناسایی و دسته‌بندی شدند. در این پژوهش کسب وکارتجاری هوشمند مبتنی بربلاکچین به‌عنوان پدیده مرکزی شناسایی گردید و مهم‌ترین عوامل علی مؤثر بران، بلوغ فناوری، فناوری نرم تجاری، حکمرانی دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، زیست‌بوم کارآفرینی دیجیتالی، بلاک چین، اتوماسیون رباتیک فرایندها، قرارداد هوشمند، اینترنت اشیا، کیفیت وب‌سایت، آنالیز پیشرفته اطلاعات مشخص شدند. این پژوهش منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the antecedents and implications of the smart business based on the blockchain Using a systematic background review approach

نویسندگان [English]

 • khashayar mish mast harati 1
 • Seyyed Alireza Mousavi 2
 • kambiz heidarzadeh hanzaei 3
 • mohammad ali abdolvand 4
1 PhD Student, Department of Business Administration, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Department of Management,Firoozabad Branch,Islamic Azad University,Firoozabad,Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran Iran.
4 Business Management Faculty of Management, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

Blockchain-based smart business is a blockchain-based intelligent business system that identifies raw and unused data of companies in a systematic process, into valuable information to increase profitability in a competitive market, and among all members of a network. Will be shared The purpose of this paper is to analyze the antecedents and implications of blockchain-based smart business using a systematic background review approach. This research was conducted by qualitative method based on systematic and systematic background review. In the process of systematic review, 538 seafaring articles were identified from 2010 to 2021, and by carefully studying the text of English and Persian articles by university professors and experts, 33 articles were identified. Variable relationships in this systematic analysis based on causal, contextual, intervening, strategy and consequences factors, identification and Were categorized. In this study, blockchain-based smart business was identified as a central phenomenon and the most important causal factors, technology maturity, business soft technology, digital governance, digital marketing, digital entrepreneurial ecosystem, blockchain, process robotics, smart contract, Internet of Things Website quality, advanced data analysis were identified. This study led to the presentation of a paradigm model called the analysis of the antecedents and consequences of smart blockchain business based on a systematic background review approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart Business
 • blockchain
 • Systematic Background Review

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401