نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران

10.22034/bs.2022.546363.2462

چکیده

یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی موثر است، وجود فضای امن با عنوان بهبود فضای کسب و کار می‌باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخصهای بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخصهای بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخصهای بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Countries’ development level in effect of doing business indicators on foreign direct investment

نویسندگان [English]

 • negar jafari fesharaki 1
 • abbas memarnejad 2
 • kambiz kiani 2
 • shamseddin hosseini 2
1 economy, economy and management, islamic azad university science and technology branch Tehran, Tehran, Iran.
2 economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran
چکیده [English]

Investment is one of the main component of aggregate demand in economy which plays a crucial role in the economic fluctuations and economic growth of each country So economist and policymakers focused on interpret of Investment behavior. One of the most important factors in the decision to invest in both domestic and foreign investment is the existence of a secure environment. in other words, the most important factors is the proper investment environment and what has been interpreted as the ease of doing business. The main goal of this study is to investigate the effect of indicators of ease of doing business and domestic investment on foreign direct investment in selected countries. For this purpose, based on the division of the World Bank, four groups of countries are considered by their income level, including low-income countries, lower middle-income countries, upper middle-income countries and high-income countries, and the effect of domestic investment and indicators of ease of doing business have been evaluated using a Panel data model. The result shows that the level of development of countries and their income influences the magnitude and effect of domestic private investment and indicators ease of doing business on FDI. In a low-income, lower middle income and high-income countries, the effect of investment on foreign direct investment is positive, and in the upper middle countries, this has a negative effect. Meanwhile, the effect of each indicator of ease of doing business on foreign investment varies depending on the income level of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foreign direct investment
 • doing business
 • development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 22 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401