طراحی مدل قراردادهوشمندتوافق سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد

2 مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه ازادواحدعلوم وتحقیقات تهران

3 دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ازاداسلامی واحد دبی ،دبی،امارات متحده عربی

10.22034/bs.2022.544729.2441

چکیده

قراردادهوشمندتوافقنامه سطح خدمات،میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق‌نامه الکترونیکی منعقد وبروی بلاک چین فعال می گرددتابدون نیازبه واسطه‌ها به طورخودکاراجراشود.هدف ازاین مقاله، ارایه الگوی قراردادهوشمندتوافقنامه سطح خدمات باراهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال براساس نظریه داده بنیاد است.این پژوهش، براساس نظریه داده بنیاد ،با رویکرد کیفی وبراساس مطالعه ادبیات وپیشینه موضوع از 44 مقاله در بازده زمانی 2017 تا 2021و مصاحبه عمیق از20 نفرخبرگان انجام شد.متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.برای تحلیل داده هاازنر افزار مکس کیودا20 استفاده گردید .روش نمونه گیری ازنوع گلوله برفی است که در مجموع با انجام 20مصاحبه بااساتیدوخبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات ،مهندسی کامپیوتر،مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد.براساس نتایج پژوهش،برخی ازمهمترین عوامل تاثیرگذاربرقراردادهوشمندتوافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد،اعتمادالکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری،آنالیزپیشرفته اطلاعات،مشتریان هوشمند،شفاف سازی انتظارات طرفین،پشتیبانی دیجیتالی هوشمند،دانش و مهارت شبکه ای،ارتباطات هوشمند،اینترنت اشیا،تحلیل هوشمند،بلاکچین وغیره است. پژوهش حاضر منجر به ارایه الگوی پارادایمی باعنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات باراهبردتحول دیجیتال براساس نظریه داده بنیاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a smart contract model of service level agreement with digital transformation strategy Based on data foundation theory

نویسندگان [English]

 • alireza mosavi 1
 • kambiz heidarzadeh 2
 • sajad akbari ganjeh 3
1 Faculty member of Azad University
2 Business Management Faculty of Management, Tehran University of Science and Research
3 Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Dubai Branch, Dubai, UAE
چکیده [English]

Smart contract service level agreement, Is the amount of commitment between the service provider and the customer in the form of an electronic agreement concluded on the Chinese blockchain. There is no need for intermediaries to operate automatically.The purpose of this paper is to present a smart contract model of service level agreement to achieve the competitive advantage of digital transformation based on Grounded Theory. This research, based on the data theory of the foundation, was conducted with a qualitative approach and based on the study of literature and background of 44 articles in the period 2017 to 2021 and in-depth interviews with 20 experts.Interview texts were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Maxqda 20 software was used to analyze the data.The method of sampling is snowball, which was obtained by conducting a total of 20 interviews with experts in various fields of information technology management, computer engineering, and saturated marketing management,Blockchain, etc. The present study led to the presentation of a paradigm model as designing a smart contract model of service level agreement for digital transformation based on Grounded Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service level agreement
 • smart contract
 • digital transformation
 • Grounded Theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401