تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، ایران

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد بوکان ، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

10.22034/bs.2022.541986.2413

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک‌ها و نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری و پرداخته شده است. برای این منظور داده‌های 16 بانک برای سال‌های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته مورد تحلیل قرار داد. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک‌های منتخب مثبت و معنی‌دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره‌مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Capital and Electronic Banking on the Profitability of Banks

نویسندگان [English]

  • VAHID KAFILI 1
  • MEHDI mirzaei 2
  • SAKINEH ABDALI 3
1 Assistant Professor
2 Assistant Professor, azad university, boukan branch, Iran.
3 M.A in Financial Engineering and Management Risk
چکیده [English]

In this study, the effect of electronic banking and human capital on the profitability of banks and the moderating role of human capital in the effectiveness of electronic banking on profitability were investigated. For this purpose, data from 16 banks for the years 2011 to 2019 and generalized method of moments were used. The results of estimation of regression show that the expansion of electronic banking and human capital on the profitability of selected banks has been positive and significant and human capital further increases the bank's ability to enjoy the benefits of electronic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Human Capital
  • Electronic Banking
  • profitability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401