تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران ،مازندران ، بابل ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش آزاد راه دانش

2 استادیار مدیریت دولتی/ منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

3 استادیار گروه اقتصاد و علوم اداری / دانشگاه مازندران / بابلسر/مازندران /ایران

4 کارمند صنعت معدن استان مازندارن / ساری / مازندران / ایران

10.22034/bs.2022.538702.2378

چکیده

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی‌کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند بطور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسانها، در سازمانها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه‌ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک‌های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Sustainable Human Resources Management on Sustainable Performance: the mediating role of Green Supply Chain Management

نویسندگان [English]

 • neda tahmasbiroshan 1
 • Mahbubeh Arab kalmori 2
 • mohsen alizadehsani 3
 • reza jani roshan 4
1 assisstant porfessor /Rahedanesh Institute of Higher Education/ babol/mazandran/iran
2 Assistant Professor of Public Administration / Human Resources, Institute of Higher Education Rahedanesh babol
3 Assistant Professor, Department of Economics and Administrative Sciences / University of Mazandaran / Babolsar / Mazandaran / Iran
4 Employee of Mazandaran Province Mining Industry and Trade Organization / Sari / Mazandaran / Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, increasing attention to the effects of organization on the environment, requires attention to sustainable performance and meeting social, economic and environmental needs. Over the past decade, researchers have paid great attention to the challenge of developing sustainable HR systems and Supply Chain in achieving corporate sustainability goals. We have little knowledge of how sustainable human resource management can effectively contribute to corporate sustainable performances goals. If design and implementation of sustainable human resource management practices is not effective, the use of valuable resources such as humans becomes complex and complicated in organizations.The purpose of this study is to investigate the extent to which sustainable HR practices influence triple economic, social, and environmental performance. The mediating role of green supply chain management is also examined in this relationship. The present study is descriptive-survey in terms of purpose and data collection method. The statistical population of the present study consists of 5789 companies active in Industrial Estate of Mazandaran province. Statistical analysis shows that sustainable human resource management directly and indirectly effects sustainable performance. Although external green supply chain management was related to all three dimensions of sustainable performance, the hypothesis about the impact of sustainable human resource management on social performance has been rejected by the mediating role of the internal supply chain. According to the results of the research, suggestions have been made for managers to improve their sustainable performance and gain economic, social and environmental benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Human Resources Management
 • Green Supply Chain Management
 • Sustainable Performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 12 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401