چرخه تقنین نامناسب در تجارت خدمات حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مؤلفههای اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوههای تجارت و قواعد این شیوهها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی بهخود گرفتهاند. موضوع تجارت خدمات حرفهای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفهای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفهای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفهای را با چالش بیشتری روبهرو میکنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوهها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفهای در ایران معرفی شدهاند.

کلیدواژه‌ها


اسکینی، ر. (1389). «حقوق تجارت»؛ شرکتهای تجاری. (جلد اول). تهران: سمت.
Ackroyd, S. (2016), Sociological and organisational theories of professions and professionalism. In M. Dent, I. Lynn Bourgeault, J.-L. Denis, & E. Kuhlmann (Eds.), The Routledge companion to the professions and professionalism (pp. 15-31). NY: Routledge.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), (1896). Amended Version (2002). Germany: Federal Ministry of Justice in corporation with Juris GmbH.
Cahn, A., & Donald, D. C. (2010), Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge University Press.
Dingwall, R. (2008), Essays on Professions. Ashgate.
Empson, L., & Chapman, C. (2006), Partnership versus Corporation: Implications of Alternative Forms of Governance in Professional Service Firms. In R. Greenwood, & R. Suddaby (Eds.), Professional Service Firms (pp. 139-170). Oxford: Elsevier.
Günther, A. B. (2019), Entrepreneurial Strategies of Professional Service Firms: An Analysis of Commercial Law Firm Spin-offs in Germany. Springer.
Halinen, A. (2001), Relationship Marketing in Professional Services. London: Routledge.
Handelsgesetzbuch (HGB). (1897), Amended Version (2015). Germany: Federal Ministry of Justice and Consumer Protection.
Harriss, J. (2005), South Asia. In J. G. Carrier (Ed.), A Handbook of Economic Anthropology (pp. 526-536). UK: Edward Elgar.
Hopt, K. J. (2006), Comparative Company Law. In M. Reimann, & R. Zimmermann (Eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law (pp. 1161-1191). Oxford University Press.
Ioannides, S., & Pepelasis Minoglou, I. (2005), Diaspora Entrepreneurship between History and Theory. In Y. Cassis, & I. Pepelasis Minoglou (Eds.), Entrepreneurship in Theory and History (pp. 163-189). NY: PALGRAVE MACMILLAN.
Koh, W., & Koh, F., (2002), Venture Capital and Economic Growth: An Industry Overview and Singapore’s Experience, Singapore Economic Review (Vol. 47, No. 2, pp. 243-267).
Kramer, R. M. (2010), Trust. In J. M. Levine, & M. A. Hogg (Eds.), Encyclopedia of group processes and intergroup relations (Vol. II, pp. 936-939). London: SAGE Publications.
Larson, M. S. (2005), Professions. In J. Beckert, & M. Zafirovski (Eds.), International Encyclopedia of Economic Sociology (pp. 539-543). Routledge.
Levin, J., & Tadelis, S. (2002), A Theory of Partnerships. Stanford Law School. Law and Economics Research Paper Series. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=311159.
Limited Partnerships Act. (2010), Singapore: Prepared and Published by: The Law Revision Commission Under the Authority of the Revised Edition of the Laws Act (Chapter 275).
Mäntysaari, P. (2012), Organising the Firm; Theories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law. London: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
McQueen, R. (2016), A Social History of Company Law: Great Britain and the Australian Colonies 1854-1920. Routledge.
Olson, M. (1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.
Part nerschaft sgesellschaftsgesetz-PartGG. (1994), Amended Version (2015), Germany: Federal Law Gazette I p. 2565.
Partnership Act. (1994), Singapore: Prepared and Published by: The Law Revision Commission Under the Authority of the Revised Edition of the Laws Act (Chapter 275).
Schwartz, R. A., & Byrne, J. A. (2013), Rethinking Regulatory Structure. London: Springer.
Tremml, B., & Buecker, B. (2008), Recognized Forms of Business Organizations. In M. Wendler, B. Tremml, & B. Buecker (Eds.), Key Aspects of German Business Law (4nd ed., pp. 3-31). Berlin: Springer-Verlag.