واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی (رویکرد: معادلات ساختاری)

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.

چکیده

وجود ریسک در زنجیره تامین در صنایع مختلف درچند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه مواد غذایی که در سال 1399 فعال می‌باشند است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تامین شامل چهار مولفه ریسک تامین‌کننده، ریسک تولید کننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می‌باشد، متغیر محدودیت تامین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیر قیمتی می‌باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می‌باشد .که این پرسشنامه ها بطور تصادفی برای 220 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سولات پاسخ داده شده بود بازگردانده شد. با استفاده از معادلات ساختار و نرم افزار ایموس روایی و پایایی مورد پرسشنامه مورد تاید قرار گرفت و فرضیات این تحقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تامین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 12 آبان 1400