ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیأت داوری بورس

نوع مقاله : توصیفی- تحلیلی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، بهمنظور رسیدگی به اختلافات کارگزاریها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفهای ایشان میشود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیدهای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نامگذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، م. (1395)، «حقوق نقل و انتقال سهام در بورس»، تهران: شهردانش.
جنیدی، ل.؛ ن. غیاثوند قزوینی  (1396)، «داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی»، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 13(2)، 25-48.
رضایی، ع. (1384)، «وکالت در هیأت داوری»، مجله بورس، ش 84 ، 32-42.
سلطانی، م. (1395)، «حقوق بازار سرمایه»، تهران: سمت.
سلطانی، م.؛ خلیلی؛ سهرابی و فلاح تفتی (1390). بایسته‌های حقوق بازار سرمایه. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
شکری، م.؛ ایرانشاهی و تقی‌زاده (1398)، «امکان‌سنجی اعتراض به آرای هیأت داوری بورس؛ دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری»، فصلنامه حقوق اداری، 20(7)، 177-200.
شهنیایی، ا. (1394)، «نقد رویه دادگاه‌ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیأت داوری بازار اوراق بهادار» فصلنامه رأی، 4(11)، 73-80.
شمس، ع. (1381)، «آیین دادرسی مدنی»، جلد اول. تهران: دراک.
صادقی، م؛ صادقی‌مقدم و صالحی (1394)، «مرجع صلاحیت‌دار حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2 ، 243-263.
عبدی‌پور فرد؛ پارساپور و رجب‌زاده (1389)، «ماهیت حقوقی و صلاحیت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، مجله پژوهش‌های حقوقی(17) ، 409-436.
فهیمی، ح. (1388)، «هیأت داوری؛ مرجع حل و فصل عادلانه اختلاف در بازار سرمایه»، مجله بورس، ش 84 ، 20-22.
کریم لو، و. (1394)، «داوری بازار اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران»، ماهنامه مدرسه حقوق(64)، 55-67.
مبین، ح. (1386)، «هیأت داوری بورس اوراق بهادار»، فصلنامه حقوقی گواه، ش 8 و 9 ، 45-50.
میرزایی منفرد، غ. (1390)، «حقوق بازار اوراق بهادار(بخش اختلافات)»، تهران: میزان.
میرزایی منفرد، غ. (1388)، «نگاهی به فعالیت هیأت داوری»، مجله بورس، ش 84 ، 22-32.
نشست قضایی قضات استان تهران. (اسفند 1385). مجله قضاوت، شماره چهل و سه.
نشست قضایی قضات استان تهران. (خرداد و تیر 1385). مجله قضاوت، شماره سی و هشت.
یمرلی، ص. (1389). «داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار»، مجله پژوهشهای حقوقی(17) ، 397-408.
 Shearson/American Express, Inc. v. McMahon, No. 86-44. (Supreme Court of United States June 8, 1987).
SIFMA. (2007). WHITE PAPER ON ARBITRATION IN THE SECURITIES INDUSTRY. SIFMA.
The SEC’s Office of Investor Education and Advocacy. (2016, December 20). Investor Bulletin: Broker-Dealer/Customer Arbitration. Retrieved august 3, 2020, from https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib_arbitration.html.