ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی سبز در تعیین رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصولات غذایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان محصولات غذایی اردبیل است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس توزیع و جمع‌آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از شاخص‌های معادلات ساختناری مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. ابزار تحلیل اطلاعات در نرم‌افزار SMARTPLS-3 و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازاریابی سبز به‌ترتیب با ضریب 63/0 و 69/0 تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول دارد. همچنین ضریب R2 نشان داد که بازاریابی سبز به‌ترتیب 38 و 21 درصد تغییرات رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


حمیدی‌زاده، محمدرضا، عباس‌علی حاجی‌کریمی؛ محمدعلی بابایی و سیدمحمد طباطبایی‌نسب (1388)، «طراحی و تبیین مدل فرایندی وفاداری مشتریان؛ موردپژوهی: بانک‌های خصوصی»؛ نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1388، 170-133.
رعنایی کردشولی، حبیب‌اله، احمد اله‌یاری بوزنجانی (1390)، «بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)»، تحقیقات بازاریابی نوین: تابستان 1391 , دوره 2 شماره 2پیاپی 5 از صفحه 165 تا صفحه 180.
رمضانیان، محمدرحیم؛ رضا اسماعیل‌پور و سیده هدیه تندکار (1389)، «تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)»، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، ش 5، ص 98-79.
زرین جوی‌الوار، سهیلا (1390)، «نقش زن در بازاریابی سبز»، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هشتم، صص 49-59.
صفری، علی و همکاران (1393)، «تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 13، صص 111-124.
مقدسین، مریم و محمدرضا فلسفی‌نژاد (1391)، «کاربرد مدل‌های معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون‌های روانشناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS-S:SV)»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره 10، سال سوم، زمستان 91، صص 137-103.
Ailawadi, K.L., & Keller, K.L., (2004). “Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities”. Journal of Retailing, 80, 331-342.
Akter J., (2012), “Consumer Attitude towards Green Marketing in Bangladesh,” ASA University Review, vol. 6, pp. 158-166.
Back, K.-J. (2005),“the effects of image congruence on customers’ brand loyalty in the upper middle-class hotel industry”. Journal of Hospitality and Tourism Research, 29(4), 448-467.
Bertels, S., Papania, L. & Papania, D. (2010) Embedding Sustainability in Organizational Culture. Network for Business Sustainability. (www.nbs.net/knowledge/culture)
Bloemer, J., & Odekerken-Schroeder, G. (2002). “Store satisfaction and store loyalty explained by customer-and store-related factors”. Journal of Consumer Satisfaction, 15, 68-80.
Bowen, J.T., Chen McCain, S.L., (2015). Transitioning loyalty programs: a commentary on “the relationship between customer loyalty and customer satisfaction”. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 27 (3), 415-430.
Bowen, J. T., & Chen, S. (2001). “The relationship between customer loyalty and customer satisfaction”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13, 213-217.
Chahal H, Dangwal R, Raina S, (2014) “Conceptualisation, development and validation of green marketing orientation (GMO) of SMEs in India: A case of electric sector”, Journal of Global Responsibility, Vol. 5 Iss: 2, pp.312 - 337
Chang N.-J. & Fong C.-M., (2010) “Green product quality, green corporate image, green customer satisfaction, and green customer loyalty,” African Journal of Business Management, vol. 4, pp. 2836-2844.
Cheema S., et al (2015), “Influence of Green Marketing Mix and Customer Fulfillment: An Empirical Study”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR).
Chiutsi, S., Mukoroverwa, M., Karigambe, P., & Mudzengi, B. K. (2011). “The theory and practice of ecotourism in Souther” n Africa Journal of Hospitality Management and Tourism, 2(2), 14 - 21.
Deshpande and N. M, (2011) “A Conceptual Framework on Green Marketing - A Tool for Sustainable Development,” International Journal of Sales and Marketing Management, vol. 1, pp. 1-16.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobserved variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.
Groening C., Sarkis J., and Zhu Q., (2018), “Green marketing consumer-level theory review: A compendium of applied theories and further research directions”, Journal of Cleaner Production 172 (2018) 1848-1866.
Gupta, S., Ogden, D.T., (2009), to buy or not to Buy? A social dilemma perspective on green buying. J. Consum. Mark. 26 (6), 376-391.
Han, H., & Ryu, K. (2009). “The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry”. Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(4), 487-510.
Jansson, J. (2010). “Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption”. Journal of Consumer Marketing, 27(4), 358 - 370.
Kim S., Lee J. S. & Kim, M. (2012). “How different are first-time attendees from repeat attendees in convention evaluation”? International Journal of Hospitality Management, 31(2), 544-553.
Kumar P. (2015), “Green marketing innovations in small Indian firms”, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 11 Iss: 3, pp.176-190.
Lee H.S., (2013). Major moderators influencing the relationships of service quality, customer satisfaction and customer loyalty. Asian Soc. Sci. 9 (2), 1.
Lee, M., Cunningham, L.F., (2001). A cost/benefit approach to understanding service loyalty. J. Serv. Mark. 15 (2), 113-130.
Jamaliah Mohd Y., et al (2015), Customer’s Loyalty effects of CSR Initiatives, Procedia- Social and Behavioral Sciences 170 (2015) 109 - 119.
Martenson R., (2007), “corporate brand image satisfaction and store loyalty”. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(7), 544-555.
Martínez P, (2015), “Customer loyalty: exploring its antecedents from a green marketing perspective”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27 Iss: 5, pp.896-917.
Mintz T. M. (2011), Profiling Green Consumers: A Descriptive Study, Thesis of Master of Business Administration. Appalachian State University, Walker.
Nik Ramli N., Shaiful A., and Nor Irwani A., (2015), Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR): Exploring its Influence on Customer Loyalty, Procedia Economics and Finance 31 (2015) 705 - 713.
NikRamli, N. A. R., & Naja, M. (2011). Spill over of Environmental Friendly Behaviour Phenomenon: The Mediating Effect of Employee Organizational Identification. Bachelor Thesis: Universiti Teknologi Mara, Malaysia.
Oliver, R.L., (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-34.
Onditi A., (2016), “Green Marketing and Consumer Satisfaction”, Journal of Marketing and Consumer Research, Vol.29, pp 37-45.
Paulin, M, R J Ferguson, J Bergeron. (2006) “Service climate and organizational commitment: The importance of customer linkages” Journal of Business Research, Vol 59, pp 906-915.
Peattie K, Crane A. Green marketing: legend, myth, farce or prophecy? Qual Market Res Int J. (2005); 8(4): 357-370.
Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge. London, Britain: Pitman Publishing.
Polonsky, M. J. (1995), “A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy”, Journal of business & industrial marketing, 10 (3), PP: 29-46.
Rizan, M., & Warokka, A. and Listyawati, D. (2014), “Relationship Marketing and Customer Loyalty: Do Customer Satisfaction and Customer Trust Really Serve as Intervening Variables”, Journal of Marketing Research and Case Studies, DOI: 10.5171/2014.724178.
Shamah R. A.M., Mason M. C., Moretti A., and Raggiotto F., (2018), investigating the antecedents of African fast food customers’ loyalty: A self congruity perspective.
Suplico, L. T. (2009), “Impact of green marketing on the students purchase decision”, Journal of International Business Research, 8 (2) PP: 71-81.
Velasquez-Manoff, M. (2009) Environmental problems need a holistic approach. The Christian Science Monitor, October1.
Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28, 1168 - 1179.
Wetzels, M., Odcerkerken-Schroder, G., and Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modelling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
Wu, L. (2011). “Inertia: Spurious Loyalty or Action Loyalty?”. Journal of Asia Pacific Management Review, Vol 16, No 1, pp: 31-50.
Yoo M. & Bai B. (2013), “Customer loyalty marketing research: A comparative approach between hospitality and business”, International Journal of Hospitality Management, 33, 166-177.