ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی لامرد، فارس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجیگری کارایی هزینه و مشتریمداری شرکتها و کارخانههای دانشبنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روششناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکتهای دانشبنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطههای بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتریمداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیههای سیاستی را در بر میگیرد.

کلیدواژه‌ها


امیری، هادی (1380)، «بررسی و تعیین کارآیی بانک‌های تجاری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
تیزرو، علی، عادل آذر؛ رضا احمدی و مجید رفیعی (1390)، «ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن»، مدیریت صنعتی، 3(7)،17-36.
جعفرنژاد، احمد و بهنام شهائی (1386)، «چابکی سازمانی و تولید چابک»، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
جمالی، غلامرضا و مرضیه فلاح (1396)، «چابکی زنجیره تأمین کسب و کارهای پشتیبانی‌کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 31-53.
حافظ نیا، محمدرضا (1387)، «مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (چاپ چهاردهم)»، تهران: انتشارات سمت.
حبیبی، آرش و مریم عدن‌ور (1396)، «مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی LISREL)»، سازمان انتشارات دانشگاهی، تهران.
حسنی، فرنود (1383)، «راه‌های تحقق مشتری‌مداری»، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
حسینی بالایی، سحر (1394)، «بررسی تأثیر استراتژی‌های چابکی سازمانی و چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی رشد)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم اقتصادی.
حسینی، سیدمحمود و نرگس شیخی (1392)، «یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران»، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 51، 99-125.
داوری، علی و آرش رضازاده (1393)، «مدل‌سازی معالات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
رحیم‌زاده، ایوب و منصور ملکی (1395)، «بررسی نقش چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش میانجی اثربخشی مشتری»، اولین همایش ملی توانمندی مدیریت در سازمان‌های نوین.
رنجبر، همایون و الهه صالحی (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر کارایی هزینه‌ای شهرداری استان اصفهان: رهیافت تحلیل مرزی تصادفی»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 5(17)، 21-35.
عبدی تالار پشتی، معصومه؛ قهرمان محمودی، محمود جهانی (1396)، «رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین چابکی بیمارستانهای ایران»، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 21(1)، 29-37.
فرج‌پور خاناپشتانی، قاسم و محمدرضا رجبی‌پور (1394)، «بررسی چابکی زنجیره تأمین بر روی اثر بخشی هزینه‌ها و عملکرد مالی شرکت‌ها»، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر.
کرمی، الهام؛ علیرضا عرب و حمیدرضا فلاح لاجیمی (1394)، «اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استراتژیک شرکت‌های صنایع الکترونیک در ایران»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 19(4)، 185-206.
کزازی، ابوالفضل و روح‌الله سهرابی (1389)، «ارائه مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت خیز جنوب)»، پژوهش نامه مدیریت تحول، 2(4)، 141-165.
گل‌دهان، آیسودا؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی و عبدالرسول هادیان‌شیرازی (1396)، «ارائه فرهنگ مشتری‌مداری مبتنی بر آموزه‌های اسلام در آموزش و پرورش کشور»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(30)، 31-54.
محمدی، هاجر (1395)، «نقش میانجی مشتری‌مداری و کارایی هزینه در رابطه چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت لعابیران)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نوری فرد، یداله و ملیحه درستکار (1387)، «بررسی تأثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت‌های برتر  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین کنفرانس بین‌المللی مشاوران و مدیران مالی.
Alan, Chan, Ngai, Eric W.T., Karen K.L., Moon. (2017), “The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry”, European Journal of Operational Research, 259(2), 486-499.
Brady, M.K., & Cronin, J.J. (2001), “Customer orientation effects on customer service perceptions and outcome behaviors”. Journal of service Research, 3(3), 241-251.
Chopra, S., & Meindl, P. (2007), Supply chain management, New Jersey: Prentice Hall publication.
Christopher, MR, Lowson, R, Peck, H. (2004), “Creating agile supply chains in the fashion industry”. International Journal Retail and distribution manage, 32, 8, 367-376.
Christopher, M. (2000), The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial marketing management, 29(1), 37-44.
Flynn, B.B., Huo, B & Zhao, X. (2010), “The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach”. Journal of operations management, 28(1), 58-71.
Gligor, D.M., Esmark, C.L & Holcomb, M.C. (2015), “Performance outcomes of supply chain agility: when should you be agile”?. Journal of Operations Management, 33, 71-82.
Jamili, H.B., Mirroshandel, S.A & Doostar, M. (2014), Integration of Supply Chain Management in Manufacturing Companies. Management and Administrative Sciences Review, 3(4), 695-705.
Kim, S. W. (2009), “An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance”. International Journal of Production Economics, 119(2), 328-346.
Kaiser, H. F. (1958), The Varimax criterion for analytic rotation in factor analysis, Psychometrika, 23 (3), 187-200.
Kannan, V. R., & Tan, K. Ch. (2005), Just in time, total quality management & supply chain management: understanding their linkages & impact on business performance. Omega. 33(2), 153-162.
Ketchen, D.J., Hult, G.T., (2007), Bridging organization theory and supply chain management: the case of best value supply chains. J. Oper. Manage. 25 (2), 573-580
Kim, S. W. (2009), “An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance”. International Journal of Production Economics, 119(2), 328-346.
Li, X, Wu, Q, Holsapple, C,. W. Goldsby, T. (2017), An Empirical Examination of Firm Financial Performance along Dimensions of Supply Chain Resilience. Management Research Review, 40(3), 254-269.
Lin, R. J. (2009), “Supplier integration and time-based capabilities: an empirical study”. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 26(3), 215-227.
Power, D.J., Sohal, A.S & Rahman, S.U. (2001), “Critical success factors in agile supply chain management-An empirical study”. International journal of physical distribution & logistics management, 31(4), 247-265.
Swafford, P.M. (2003), Theoretical development and empirical investigation of supply chain agility.
Swink, M., Narasimhan, R & Wang, C. (2007), “Managing beyond the factory walls: effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance”. Journal of Operations Management, 25(1), 148-164.
van der Vaart, T & van Donk, D. P. (2008). “A critical review of survey-based research in supply chain integration”. International Journal of Production Economics, 111(1), 42-55.
Wagner, S. M., Grosse-Ruyken, P. T., & Erhun, F. (2013), “The link between supply chain fit and financial performance of the firm”. Journal of Operations Management, 30(4), 340-353.
Yusuf Y. Y., Gunasekaran A., Musa A., Dauda M., El-Berishy N. M., Cang S.
(2014), “A relational study of supply chain agility, competitiveness and business
performance in the oil and gas industry”. International Journal of Production
Economics, 147, 531-543.
Zailani, S & Rajagopal, P. (2005), Supply chain integration and performance: US versus East Asian companies. Supply Chain Management: An International Journal, 10(5), 379-393.
Zhang, Z., & Sharifi, H. (2000), “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations”. International Journal of Operations & Production Management, 20(4), 496-513
Zhao, X., Huo, B., Selen, W & Yeung, J. H. Y. (2011), “The impact of internal integration and relationship commitment on external integration”. Journal of operations management, 29(1), 17-32.