انتخاب و رتبه‌بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم‌گیری فازی (مطالعه موردی: شرکت پارس رگلاتور)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان

2 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبهبندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیمگیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلیترین معیارهای تصمیمگیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکهای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبههای اول تا نهم قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1393)، «تصمیم‌گیری کاربردی»، تهران، چاپ دوم، انتشارات نگاه دانش.
امین طهماسبی، حمزه و هادی صدفی (1397)، «بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل»، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 90-91، صص 57-77.
تقی‌زاده‌یزدی، محمدرضا؛ فاطمه باقری؛ علیرضا دهقان و ناصر عبدی (1394)، «شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه ترکیبی در محیط فازی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، شماره 7، دوره 2، صص 381-406.
خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی؛ زهره ده‌دشتی؛ افشان روشنی و علی اخگری (1395)، «اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 79، صص 121-154.
خداوردیزاده، محمد و سمیه محمدی (1395)، «بررسی ساختار بازار و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 20، صص 102-110.
رضایی، رضا (1396)، «تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 17، صص 55-80.
مجاوریان، سید مجتبی؛ سینا احمدی و مرضیه امین‌روان (1394)، «تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران»، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 46، شماره 4، صص 729-737.
میرواحدی، سید سعید؛ محمدتقی طغرایی و زهرا سنجریان (1395)، «شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه صادرات فرش دستباف ایران»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 77، صص 29-39.
Cheng, H. L., & Huang, M. C. (2019), “The trade-off between institutionally proximal and distal markets: The impact of home market pressures on firms’ export market selection”. Industrial Marketing Management, 76, 98-108.
Cirera X., Marin A., and Markwald, R. (2015), Explaining export diversification through firm innovation decisions»: the case of Brazil, Research policy, 44:1962-1973.
Erkan, B., & Sunay, Z. F. (2018), “Russia’s market and product-based export diversification”. Journal of Life Economics, 5(3), 43-60.
Ervural, B. C., Zaim, S., Demirel, O. F., Aydin, Z., & Delen, D. (2018), An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 1538-1550.
Kamali Mohammadzadeh, A., Ghafoori, S., Mohammadian, A., Mohammadkazemi, R., Mahbanooei, B., & Ghasemi, R. (2018), A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran. Technology in Society, 53, 124-134.
Tarhani F., Janfadaei S. (2017), Study the Effect of Culture on Customer Loyalty on the Target Markets for Successful Export. Review of European Studies, 9(2), 148-157.
Vafaeipour, M., Zolfani, S. H., Varzandeh, M. H. M., Derakhti, A., & Eshkalag, M. K. (2014), Assessment of regions priority for implementation of solar projects in Iran: New application of a hybrid multi-criteria decision making approach. Energy Conversion and Management, 86, 653-663.
Wood, V. R., & Karriker, J. H. (2015), Export market decision making, cognitive competencies and export performance: an empirical investigation. EconoQuantum, 3(2), 33-70.
Wood, V. R., & Robertson, K. R. (2000), Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International Marketing Review, 17(1), 34-55.
Yazdani, M., Hashemkhani Zolfani, S., & Zavadskas, E. K. (2016), “New integration of MCDM methods and QFD in the selection of green suppliers”. Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1097-1113.