جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران

نویسنده

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد سهولت در ثبت شرکتها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژهها سبب میشود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد.
با سرمایهگذاریهای زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایهای، مواد خام و ماشینآلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانتنامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد میشود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

کلیدواژه‌ها


سازمان توسعه تجارت ایران. (1397). http://www.tpo.ir/.
گرشاسبی (1397)،  روش‌های تأمین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
Atlas media. (2018), https://atlas.media.mit.edu/en/.
BMI. (2017), Country risk Report, Oman. London: BMI.
Financial Times. (2017),  Oman: Overall Performance and Position. London: FDI Stock FDI Intelligence.
unctad. (2018).
http://investmentpolicyhub.unctad.org/.unctad. (2018).
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/99#iiaInnerMenu.
United Nations. (2016), World Investment Report (Investment, Trade and International Policy Arrangements). New York: United Nations.