شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و طبقهبندی برنامههای وفادارسازی مشتریان بیمه با رویکرد مرور سیستماتیک است. نوع پژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی، غیر آزمایشگاهی و مقطعی و از نظر روششناسی، مروری سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه برنامههای وفادارسازی و آگاه به صنعت بیمه هستند که از روش نمونهبرداری قضاوتی و هدفمند در دسترس برای انتخاب و قاعده اشباع نظری برای حجم نمونه استفاده شده است. حجم نمونه به روش گلوله برفی، 14 نفر است. در مرحله اول با روش مرور سیستماتیک برنامهها شناساییشده و در مرحله دوم بهمنظور تعیین روایی برنامههای شناساییشده در صنعت بیمه، از شاخص روایی محتوایی استفاده و در نهایت برنامههای منتخب دستهبندی و با شاخص کاپا تعیین اعتبار شده است. بر اساس یافتهها متناسب با مشتریان بیمه، 15 برنامه وفادارسازی شناسایی و در چهار دسته گروهبندیشدهاند: جایزه، تخفیف نقدی، تخفیف حجمی، خدمات بیمهای مازاد و رایگان (اشانتیون)، کوپن، اعطای خدمات رایگان غیربیمهای، کارتهای اعتباری، امکان خرید قسطی بیمهنامه، دسترسی به سایت و اپ، کاهش زمان ارائه خدمات، شخصیسازی خدمات بیمهای، پاداشهای غیرپولی، رفتار ترجیحی، فراهمسازی تفریحات برای مشتریان و باشگاه مشتریان.

کلیدواژه‌ها


آهنگران، ج و اصلانی (1396)، «تأثیر عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتریان رستوران‌های زنجیره‌ای شهر تهران»، مطالعات اجتماعی گردشگری، 5 (9)، 97-123.
خاتمی فیروزآبادی، ع، صالحی و طاهری (1393)، «تبیین و آزمون برنامه‌های وفادارسازی بر تصمیم‌گیری خرید مشتریان»، مجله مدیریت تحول، 18، 41-48.
 
شمسی گوشکی، س، سلگی و بهرام‌زاده (1392)، «ارزیابی ارتباط برنامه‌های وفادار‌سازی، وفادار‌سازی مشتری و مؤلفه‌های وابسته»، مجله مدیریت بازاریابی، 21، 121-141.
کفاش‌پور، توکلی و علیزاده (1391)، «بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش دوره عمر آن‌ها با استفاده از مدل ار. اف. ام»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 15، 84-63.
محمدی، ن، عزیزی و رجبی (1397)، «مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) و عملکرد آن: چالش‌ها و راهکارها»، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری، 1 (3)، 33-50.
مهدوی، س، عقیلی، هاشم‌زهی و فرهنگی (1397)، «نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران در توسعه کسب و کار با تأکید بر مشتری‌مداری»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10 (2)، 127-152.
Arbore, A. and Estes, Z. (2013), “Loyalty program structure and consumers” perceptions of status: feeling special in a grocery store? Journal of Retailing and Consumer Services, 20 (5), 439-444.
Berry, J. (2015), The 2015 COLLOQUY Loyalty Census Big Numbers, Big Hurdles. Retrieved on January 2019 from https://www.petrosoftinc.com/wp-content/ uploads / 2018/03/2015 - loyalty-census.pdf.
Blattberg, R., Gary, C., Getz, G., & Thomas, J.S. (2001), Customer Equity: Building and Managing Relationships as Valued Assets. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
Cheng, J., Huang, Y., & Su, Y. (2017), “Relationality in negotiations: a systematic review and propositions for future research”. International Journal of Conflict Management, 28(3), 295-321.
Dahana, W.D., Miwa, Y., & Morisada, M. (2019), “Linking lifestyle to customer lifetime value: An exploratory study in an online fashion retail market”. Journal of Business Research, 99, 319-331.
Dolšak, J., Hrovatin, N., & Zorić, J. (2019), Can loyalty programs be effective in promoting integrated energy services? Evidence from Slovenian electricity consumers. Energy Research & Social Science, 48, 246-256.
Esmark, C.L., Noble, S.M., & Bell, J.E. (2016), “Open versus selective customer loyalty programmes”. European Journal of Marketing, 50(5/6), 770-795.
Hübner, D., Wagner, S.M., & Kurpjuweit, S. (2018), “The service recovery paradox in B2B relationships”. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(3), 291-302.
Hwang, J., & Choi, L. (2019), “Having fun while receiving rewards? Exploration of gamification in loyalty programs for consumer loyalty”. Journal of Business Research. 29, In Press, DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.01.031.
Ibrahim, B., & Aljarah, A. (2018), Dataset of relationships among social media marketing activities, brand loyalty, revisit intention; Evidence from the hospitality industry in Northern Cyprus. Data in Brief, 21, 1823-1828.
Julian, C.C., Ahmed, Z.U., Binti Che Wel, C.A. and Bojei, J. (2016), “Dynamics of loyalty programs in Malaysian retailing: a strategic marketing perspective”. Journal of Transnational Management, 21 (3), 101-114.
Kang, J., Alejandro, TH.B., & Groza, M. (2015), “Customer-company identification and the effectiveness of loyalty programs”. Journal of Business Research, 68, 464-471.
Lo, A.S., Hyunjung H., Chen, Y., & Qu, H. (2017), “Building brand relationship quality among hotel loyalty program members”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 458-488.
Ma, B., Li, X., & Zhang, L. (2018), “The effects of loyalty programs in services-a double-edged sword”? Journal of Services Marketing, 32(3), 300-310.
Maggioni, I. (2016), “What drives customer loyalty in grocery retail? Exploring shoppers’ perceptions through associative networks”. Journal of Retailing and Consumer Services, 33, 120-126.
Martín-Rodero, H., Sanz-Valero, J., & Galindo-Villardón, P. (2018), The methodological quality of systematic reviews indexed in the MEDLINE database: A multivariate approach. The Electronic Library, 36(1), 146-158.
McCall, M., & McMahon, D. (2015), Customer Loyalty Program Management: What Matters to the Customer. Cornell Hospitality Quarterly 57(1), 111- 115.
Meyer-Waarden, L. (2015), “Effects of loyalty program rewards on store loyalty”. Journal of Retailing and Consumer Services, 24(C), 22-32.
Moore, M.L., Ratneshwar, S., & Moore, R.S. (2012), “Understanding loyalty bonds and their impact on relationship strength: a service firm perspective”. Journal of Services Marketing, 26(4), 253-264.
Nastasoiu, A., & Vandenbosch, M. (2019), Competing with loyalty: How to design successful customer loyalty reward programs. Business Horizons, 62(2), 207-214.
Nobre, H., & Rodrigues, C. (2018), Loyalty programs in the pharmaceutical retail: the impact of a network loyalty program on the pharmacy loyalty. Int. J. Business Excellence, 14(4), 454-469.
Parahoo, S.K. (2013), “Role of involvement and commitment in sustaining firm-customer relationships: an empirical investigation”. International Journal of Procurement Management, 6(4), 407-423.
Pedrini, M., & Ferri, L.M. (2018), “Stakeholder management: a systematic literature review”. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 19(1), 44-59.
Pressey, A.D., & Mathews, B.P. (2000), “Barriers to relationship marketing in consumer retailing”. Journal of Service Marketing, 14(3), 272-286
Septianto, F., An, J., Chiew, T. M., Paramita, W., & Tanudharma, I. (2019), “The similar versus divergent effects of pride and happiness on the effectiveness of loyalty programs”. Journal of Business Research, 99, 12-22.
So, J.T., Danaher, T.S., & Gupta, S. (2015), “What do customers get and give in return for loyalty program membership”? Australasian Marketing Journal, 23(3), 196-206.
Söderlund, M., & Colliander, K. (2015), “Loyalty program rewards and their impact on perceived justice, customer satisfaction, and repatronize intentions”. Journal of Retailing and Consumer Services, 25, 47-57.
Stathopoulou, A., & Balabanis, G. (2016), “The effects of loyalty programs on customer satisfaction, trust, and loyalty toward high- and low-end fashion retailers”. Journal of Business Research, 69, 5801-5808.
Steinhoff, L., & Palmatier, R.W. (2016), “Understanding loyalty program effectiveness: managing target and bystander effects”. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 88-107.
Verhoef, P.C. (2003), “Understanding the effect of customer relationship management efforts on customer retention and customer share development”. Journal of Marketing, 67(4), 30-45.
Waarden, L.M. (2015), “Effects of loyalty program rewards on store loyalty”. Journal of Retailing and Consumer Services, 24, 22-32.
 Wetzel, H.A., Maik, H., & Alex, R.Z. (2014), “Gratitude versus entitlement: a dual process model of the profitability implications of customer prioritization”. Journal of Marketing, 78(2), 1-19.
Xie, L., & Chen, C.C. (2014), “Hotel loyalty programs: how valuable is valuable enough”? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(1), 107-129.
Yi, Y., & Jeon, H. (2003), “Effects of loyalty programs on value perception, program loyalty and brand loyalty”. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(3), 229-240.
Zakaria, I., Rahman, B.A., Othman, A.K., Yunus, N.A.M., Dzulkipli, M.R., & Osman, M.A.F. (2014), The relationship between loyalty program, customer satisfaction and customer loyalty in retail industry: A case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 23-30.
Zhang, H., Zhao, L., & Gupta, S. (2019), “The role of online product recommendations on customer decision making and loyalty in social shopping communities”. International Journal of Information Management, 38(1), 150-166.
Zhu, Q., Krikke, H., & Caniëls, M.C.J. (2017), “Integrated supply chain risk management: a systematic review”. International Journal of Logistics Management, 28 (4), 1123-1141.