تجارت خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت و الحاق ایران به WTO

نوع مقاله: علمی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت می‌پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در کشورهای مذکور، درجه تعهدات آزادسازی تجاری آن‌ها در بخش نامبرده را مورد شناسایی قرار می‌دهد. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور، سناریوهای متفاوتی که در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در ایران قرار خواهد داشت را مورد تحلیل قرار می‌دهد و بر اساس سناریوهای موجود پیش‌نویس جدول تعهدات پیشنهادی ایران در بخش مذکور ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


گروه نویسندگان، سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران 1385.

World Trade Organization, GATS/SC/98

World Trade Organization, GATS/SC/122

World Trade Organization, GATS/SC/123

World Trade Organization, GATS/SC/124

World Trade Organization, GATS/SC/125

World Trade Organization, GATS/SC/126

World Trade Organization, GATS/SC/127

World Trade Organization, GATS/SC/128

World Trade Organization, GATS/SC/129

World Trade Organization, GATS/SC/130

World Trade Organization, GATS/SC/131

World Trade Organization, GATS/SC/132

World Trade Organization, GATS/SC/133

World Trade Organization, GATS/SC/134

World Trade Organization, GATS/SC/135

World Trade Organization, GATS/SC/136

World Trade Organization, GATS/SC/137

World Trade Organization, GATS/SC/138

World Trade Organization, GATS/SC/139

World Trade Organization, GATS/SC/140

World Trade Organization, GATS/SC/141

World Trade Organization, GATS/SC/142

World Trade Organization, GATS/SC/143

World Trade Organization, GATS/SC/144

World Trade Organization, GATS/SC/145

World Trade Organization, GATS/SC/146

World Trade Organization, GATS/SC/147

World Trade Organization, GATS/SC/148

World Trade Organization, GATS/SC/149

World Trade Organization, GATS/SC/150

World Trade Organization, GATS/SC/151