دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- ترویجی

1. ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع-های تجاری در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1395

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


مقاله پژوهشی

2. تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده