دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری

1. ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع-های تجاری در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1395

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


2. بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو